« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Stanovení přechodné úpravy provozu - hudební festival

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile1-15616275140phpevacsx.pdf
ľiĚsľsxÝ ÚŘnn łrsľruíľ
odbor iooravv @
<br> "'
si I n!čníi-lc hosllĺ:cj;r sti,<,> i
<br> nJFto flf.'?,<,> 1 L/ĺs'{
ľ|dÍŕ.Ě
<br> +
'{
<br> t
I'it*.<.> '
<br> iłtrti.' '
<br> Í}
<br> ät lłt
Iŕ
<br> Úl
ÉŁ
ł
<br> +
<br> ĺrł' ĺ
<br> -\
-'ľ's
<br> ).<.> :.:.<.>
<br> tr
<br> {} Et+ Erĺ
<br> Ł
<br> É4or#{đ'
<br> mĘu--t
Et
<br> äT.'-I.*I.-r
'::
<br> Ú tĺ}
tll'l'] ĽÚf,FRÄłtłi.----
<br> ĺtŁlJHŤ
<br> t
ľ
<br> H
t łaĹtj_ ĺłrviłĺ
<br> 1tďoĺn
<br> lF ĺ g
<br> Ttľłoŕ1
<br> UE
<br> +lťlor'
<br> \
t
<br> Eĺ
<br> l- I -r_-l ra
hlNĹ' oi:ŕR\'/tl
<br> 'f EgtuFíí
<br> tłĺtłłtĘÉtFa
ŕ!äi*'
<br> t',<,> '
<br> i) i iri)
<br> Ý.ln#É'.í''
<br> -ł'n I Fĺĺ
<,> t
<br> *
oDsoulii_ś.i'-:'l l.;_ il:'Lcr,<,> i
ke Eianovis'Áu -',-!i.l,''1í
rÚajsk
<br> 'ed:rgĘ' <,>
l'1'i"'] j." ]'-:l.l.^ :,"
<br> t.3xnł:.ł- 7trť0 //ĺ7',ry'/ł/lp
<br> I oĺo'
Żr 6.'Lrn
<br> -
r-! +,t
<br> ä*
<br> E!' Ł
t
<br> Ł.łE siravnost:
<br>
2019-06-26T14:02:16+0000
Bc.XXXX XXXXX
export2udfile0-15616275140phpo4kb8g.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍKOdbor dopravy a silnič�ní�ho hospoda� r�ství�
Č�.j.: MJ/33123/2019Spis.zn.: MJ/32053/2019/04/ODSH/TOM V Jesení�ku dne 26.6.2019 Vyr�izuje/telefon: Toman/584 498 402
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozuMe�Ú2 Jesení�k,odbor dopravy a silnič�ní�ho hospoda� r�ství� (da� le XXX „spra�vní� orga�n“) pr�í�slus�ny�podle § XXX odst.X) za�kona č�.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemní�čh komunikačí�čh a o zme�na�čhne�ktery�čh za�konu:,ve zne�ní� pozde� js� í�čh pr�edpisu: (da� le XXX „za�kon o provozu na pozemní�čhkomunikačí�čh“) obdrz�el dne XX.X.2019 z�a�dost pra�vničke� osoby Spolek pr�a� tel ume�ní�,28.r�í�jna 873,79001 Jesení�k,IČ�O: 26545772 o vyda�ní� stanovení� pr�ečhodne� u� pravy provozu na mí�stní� komunikačiMasarykovo na�m.v Jesení�ku k.u�.Jesení�k,pro uz� ití� dopravní�čh znač�ek a zar�í�zení� pr�i kona� ní� vy�znamne�kulturní� akče „XV.Roč�ní�k mezina� rodní�ho festivalu dečhovy�čh hudeb“ podle ustanovení� § 61 odst 3za�kona o provozu na pozemní�čh komunikačí�čh v termí�nu trva�ní� u� plne� uzaví�rky.K z�a� dosti bylo doloz�eno souhlasne� stanovisko Poličie Č�R dopravní�ho inspektora� tu Jesení�k,ze dne25.6.2019 č�.j.KRPM - 77880-1/Č� J-2019-141106.Dopravní� inspektora� t doporuč�uje uz� ití� dopravní�znač�ek a zar�í�zení� dle pr�iloz�eny�čh situačí� odsouhlaseny�čh orga�nem poličie a spra�vní�m orga� nem.Me�stsky� u� r�ad Jesení�k na za�klade� z�a� dosti,projednany�čh a doporuč�eny�čh situačí� podle ustanovení� § 61odst.3 za�kona o silnič�ní�m provozu na mí�stní� komunikači Masarykovo na�m.v Jesení�ku k.u�.Jesení�k,vsouladu s § 77 odst.1 pí�sm.č) a odst.5 za�kona č�.361/2000 Sb a vyhla� s�kou 294/2015 Sb <.>,kterou seprova�dí� pravidla provozu na pozemní�čh komunikačí�čh a u� prava a r�í�zení� provozu na pozemní�čhkomunikačí�čh
s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacíchMí�sto pr�ečhodne� u� pravy: mí�stní� komunikače Masarykovo na�m.v Jesení�ku k.u�.Jesení...

Načteno

edesky.cz/d/3108316

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz