« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - VPS - obec Malšín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MALSIN.pdf
27/ Ob/ý =? z///
<br> Veřejnoprávní smlouva
<br> v
<br> cl.| Smluvní strany
<br>.město Český Krumlov,IČ: 00245836 zastoupené starostou Mgr.Daliborem Cardou adresa: nám.Svornosti 1,381 01 Český Krumlov bankovní spojení: Komerční banka,a.s <.>
<br> č.účtu: 9005-328241/0100
<br> (dále jen „město Český Krumlov“)
<br> a
<br>.obec Malšín,IČ: 00475475
<br> zastoupená starostou Ing.Josefem Faturou
<br> adresa: Malšín 24,382 73 Vyšší Brod
<br> příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Český Krumlov (dále jen „obec Malšín“)
<br> na základě usnesení Rady města Český Krumlov č.199/RM10/2019 ze dne 6.5.2019 a zastupitelstva obce Malšín č.03/04/2019 ze dne 10.4.2019 se výše uvedené smluvní strany rozhodly uzavřít tuto veřejnoprávní smlouvu (dále jen „smlouva“) <.>
<br> čl.II Předmět smlouvy a smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
<br>.V souladu s š 63 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů aš 105 zákona č.250/2016 Sb <.>,o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“),budou orgány města Český Krumlov namísto orgánů obce Malšín vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními právními předpisy orgánům obce ve správním obvodu obce Malšín v rozsahu vymezeném touto smlouvou <.>
<br>.Na základě této smlouvy budou orgány města Český Krumlov věcně a místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce Malšín <.>
<br>.Výnos z pokut a správních poplatků uložených orgány města Český Krumlov v řízeních při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Český Krumlov <.>
<br>.Spisový materiál v projednávaných věcech bude uložen u orgánu města Český Krumlov <.>
<br>,čl.III Uhrada nákladů
<br>.Za výkon přenesené působnosti podle čl.II této smlouvy se obec Malšín zavazuje uhradit ze svého rozpočtu městu Český Krumlov na jeho bankovní účet:
<br> paušální částku 2100,- Kč za každý došlý (oznámený) a vyřízený přestupek <.>
<br>.Město Český Krumlov vystaví obci Malšín vždy ke konci čt...

Načteno

edesky.cz/d/3105308

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz