« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Usnesení 19. RM

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile0-15615504690phpgb0svc.pdf
Město Jeseník
<br>
Usnesení
<br>
<br> přijatá na 19.zasedání Rady města Jeseník konaném dne 24.6.2019
v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku
<br>
<br> 648 <.>
Rada města schvaluje rozpočtová opatření č.126/2019 - 140/2019 <.>
<br>
649 <.>
Rada města stanoví odměny ředitelům příspěvkových organizací školství a kultury
za 1.pololetí 2019 za úspěšné plnění mimořádných nebo zvlášť významných pracovních
úkolů <.>
<br>
650 <.>
Rada města schvaluje přípravu projektu vzpomínkového místa vzniku místní sekce
<br> Občanského fóra dne 21.11.1989 <.>
<br>
<br> 651 <.>
Rada města schvaluje odstoupení od dotace na projekt "Revitalizace školních zahrad"
v rámci OPŽP,prioritní osy 4 - Ochrana a péče a o přírodu a krajinu,specifického cíle 4.4 -
Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech,identifikační číslo EIS:
CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_109/0008848 z důvodu nerealizování projektu <.>
<br>
652 <.>
Rada města dává předchozí souhlas příspěvkové organizaci Středisko volného času DUHA
Jeseník k přijetí věcného daru od dárce EDUXE,s.r.o <.>,se sídlem Velké Pavlovice,Hlavní
179/28 <.>
<br>
653 <.>
Rada města rozhoduje o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně Mateřské škole
Kopretina Jeseník,příspěvkové organizaci,IČO 70914877,ve výši 100.000 Kč <.>
<br>
654 <.>
Rada města schvaluje uzavření dodatku č.1 ke kupní smlouvě č.MJ-SML/0799/2018
ze dne 08.10.2018 na předmět koupě „Nábytek a příslušenství“ jako součást vybavení
interiéru Centra společných aktivit s prodávajícím společností XXXXX - Group,s.r.o <.>,IČO:
25379887,se sídlem na adrese Potoční 1094,Frýdek,738 01 Frýdek-Místek,jehož
předmětem je úprava rozsahu předmětu koupě spočívající v doplnění sedacího nábytku <,>
atypického nábytku a doplňků nezbytných pro provoz a realizaci aktivit v CSA a dále
odečtení látkových rolet,designového sedacího nábytku,a s tím související snížení kupní
ceny o 75.110 Kč bez DPH <.>
<br>
<br> 2
<br> 655 <.>
Rada města bere na vědomí zápis č.5 z jednání komise pro bezpečné město konaného
dne 6.6.2019 <.>
<br>
6...

Načteno

edesky.cz/d/3105221

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz