« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na silnici II/125 a veřejně přístupné účelové komunikaci v obci Poďousy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Podousy - kNN mimo sil. 125 (72,7 kB)
Bude zajištěn bezpečný QřÍStUQ do nemovitostí dotčených stavbou!
<br> 913 em,% [Olevřené výkopy budou zajištěny proti
<br> pádu chodců a za Snížené viditelnosti budou osvětleny!
<br> %
<br> O -------------------------------- E;- a: E či.: 172 am: 51 © 51 %] E13 : sz ' u.: : 'evz : i : 1' I
<br> &
<br> & * "1125 '-.' ' ' " Pučery ;.F.-„.<.>."-.' ! ' Šuri—f,"“ Bečváry 'ffÍ _._ | T.F.: ? „ : | : Podousy :| 15 _i :" Červený " Hrádek POLICIE ČEEE='É REPLIBLEKY KRAJSKÉ ŘEDWELS ; w FOLIC-EE STŘEDOČESSHÉHO MRA-JE.DOPRAVNÍ iNSPEKTORÁT Kc.-JN 280 15 KOLFN.VÁGBWGKÁ z.<.>.1105.2019 „.W.<.>,<.>.<.>.Ton-nn Blum- Tnma wa.Tech“ W! 8500: MěStSký Úhd chlum-'Run! vaniček-Energo Final.Raaim 200.Raaim ' DOPRAVNÍ ZNAČENI Kgggg $$$-Ž? m Bečváry.Poďousy - p.č.<.> 551.knn x;: “ 280 12 Kolín 9% T.:“ "Í" 10.28 “qu
<br>.<.>.__ J,: “"" Návrh mo vín -c _ m /
PMU DZ Podousy - kNN mimo sil. 125+VPUK (36,4 kB)
<.> /2
<br> Městský úřad
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 111,fax: +420 321 720 911
e-podatelna: posta@mukolin.cz,web: http://www.mukolin.cz
pracoviště: Na Valech 72,280 12 Kolín II
<br>
XXXXX XXXXXXX
Radim XXX
XXX XX RADIM
<br> Vaše čj.(zn.):
Číslo jednací:
Spisová zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OD 61731/19-noj
OD noj 13413/2019
<br> XXXX XXXXXXXX
XXX XXX XXX
jana.novakova@mukolin.cz
<br>
IČ: 15340830
<br>
Počet listů:
Příloh/listů:
<br> 1
1/1
<br>
Datum: 20.06.2019
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle ustanovení § 77 odst.1
písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon 361/2000 Sb.“) dle návrhu žadatele Karla Vaníčka,Plaňanská
200,281 03 RADIM,IČ: 15340830 podaného v zastoupení na základě plné moci společností SEDOZ
DZ,s.r.o <.>,IČ.: 24218537,se sídlem: Primátorská 296/38,180 00 Praha 8 – Libeň po písemném
vyjádření Policie ČR KŘ Policie Středočeského kraje,Územní odbor Kolín - Dopravní inspektorát čj <.>
KRPS-168555-1/ČJ-2019-010406-DOŽ
<br> stanoví v souladu s ustanovením § 77,odst.1,zákona č.361/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších
předpisů přechodnou úpravu dopravního značení na silnici II/125 a veřejně přístupné účelové
komunikaci v obci Poďousy z důvodu pokládky kNN pro pozemek par.č.651 takto:
<br> při realizaci uvedené stavby mimo těleso silnice II/125 bude na silnici II/125 a veřejně přístupné
účelové komunikaci osazeno přechodné dopravní značení dle schématu DIO,které je přílohou a
zároveň nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s ustanovením zákona č.361/2000 Sb.<,>
vyhlášky MD č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
ve znění pozdějších předpisů (účinnost od 1.1.2016) a musí být v soulad...

Načteno

edesky.cz/d/3098977

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz