« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Územní plán Uhlířská Lhota – oznámení pořizovatele o zahájení řízení a konání veřejného projednání k návrhu úpravy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

UP_Uhlirska_Lhota_Oznameni_porizovatele_o_zverejneni_navrhu (206,9 kB)
Městský úřad Kolín
Odbor region.rozvoje a územ.plánování
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 251
e-mail: regionalni.rozvoj@mukolin.cz
<br>
Vaše čj.(zn.): Vyřizuje: XXXXXXXX XXXXXXXX
Číslo jednací: MUKOLIN/ORR XXXXX/XX-kra Telefon: XXX XXX XXX
Spisová zn.: ORR 726/2019 E-mail: karolina.kraicova@mukolin.cz
<br> Počet listů: 1 + rozdělovník
Příloh/listů: 0/0 Datum: 18.06.2019
<br>
<br> Územní plán Uhlířská Lhota – oznámení pořizovatele o zahájení řízení a konání veřejného
projednání k návrhu úpravy
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br> Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Městského úřadu Kolín jako pořizovatel územního
plánu podle § 6 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon)
<br> o z n a m u j e
<br> v souladu s § 172 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů zahájení řízení
o vydání územního plánu a podle § 22 a § 52 odst.1 stavebního zákona termín veřejného projednání o
posouzeném návrhu úpravy územního plánu Uhlířská Lhota
<br> na středu 24.července 2019 od 15:00 hod <.>
<br> v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín,Karlovo náměstí 78 <.>
<br> Návrh úpravy územního plánu Uhlířská Lhota bude vystaven k veřejnému nahlédnutí ode dne
vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce ve dnech 24.června 2019 – 31.července 2019 v tištěné
podobě u pořizovatele (Městský úřad Kolín,budova radnice,III.patro) a na Obecním úřadu Uhlířská
Lhota v pracovních dnech a na https://www.uhlirskalhota.cz/urad-2/uredni-deska/navrh-upravy-
uzemniho-planu-1098.html?ftresult=%C3%BAzemn%C3%AD+pl%C3%A1n <.>
<br>
Námitky mohou k návrhu územního plánu podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem řešení,oprávněný investor a zástupce veřejnosti podle § 23 stavebního zákona nejpozději
do 7 dnů ode dne veřejného projednání.Námitky musí obsahovat odůvodnění,údaje podle katastru
nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčené námitkou <...

Načteno

edesky.cz/d/3098972

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz