« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Vyrozumění o podaném odvolání k zamítnutí žádosti o deklaraci veřejně přístupné účelové komunikace na poz. p.č. 374/12, 374/67 a 374/59 v k.ú. Ovčáry

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

img541 (939,3 kB)
JUDr.XXXXX XXXXXXX
<br> advokát IČO: XXXXXXXX Legerova XXX,XXX XX Kolín3 DIČ: CZ 6707102050 e-mail: radek.bechynak©seznamcz Reg.č.ČAK.-1,790 tel.777 610 866,321 715 251
<br> Bankovní spojení č.Účtu 156115058/0600
<br> Krajský úřad Středočeského kraje prostřednictvím
<br> Městského úřadu v Kolíně
<br> Odbor dopravy
<br> V Kolíně dne 3.6.2019 č.j.MUKOLIN/OD 27412/19-v0l
<br> účastník řízení: XXXXX XXXXXXXX,Ovčáry — osada Mlýnek XXX
<br> \
<br> zastoupen: JUDr.Radkem Bechyně,advokátem se sídlem Legerova 148,Kolín Odvolání účastníka řízení
<br> Městský úřad Kolín,odbor dopravyjako příslušný silniční správní úřad dle 5 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů v řízení o žádosti p.XXXXXX XXXXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,trvale bytem Ovčáry,osada Mlýnek — 038,280 02 Kolín 0 vydání deklaratorního rozhodnutí dle 5 142 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve kterém navhovatel požaduje,aby správní orgán rozhodl tak,že cesta nacházející se na pozemcích parc.č.374/12,374/67 ( ve vlastnictví manželů Mgr.Simony a ing.Pavla Juříkových,oba bytem Budovatelů 435,280 02 Kolín — Sendražice) a 374/59 (ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu,Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3) v k.ú.Ovčáry
<br> je veřejně přístupnou účelovou komunikací,rozhodl takto:
<br> Žádost o určení existence veřejně přístupné účelové komunikace se na pozemcích parc.č.374/12,374/67 a 374/59 vk.ú.Ovčáry,lokalita Mlýnek,se dle ustanovení 9 51 odst.3 správního řádu zamítá <.>
<br> Proti tomuto usnesení podává účastník řízení XXXXX XXXXXXXX prostřednictvím svého právního zástupce odvolání,když toto rozhodnutí napadá v celém rozsahu <.>
<br> Odvolatel napadá celou výrokovou část vydaného usnesení dle 9 82 odst.1 správního řádu,tedy dané rozhodnutí napadá v celém jeho rozsahu pro nesprávnost rozhodnutí a navrhuje,aby odvolací orgán nesprávné rozhodnutí zrušil a věc vrátil k novému projednání správnímu orgánu,který rozhodnutívydal,a to podle 9 90 odst.1 písm.b) správn...
img540 (5,1 MB)
JUDr.XXXXX XXXXXXX
<br> advokát
<br> IČO: XXXXXXXX Legerova XXX,280 02 Kolín 3
<br>.--.<.> -34-7-1 M—f—Tu— „.'wňvjšjgggggš DIČ: CZ 6707102050 e-mail: radek.bechynak©seznam.cz
<br> ' [ Můj-$ i XXX,Uqu) Li Cilit ! * Reg.č.ČAK: 4790 tel.777 610 866,321 715 251 l KÚLŽN i —— Bankovní spojení č.Účtu 156115058/0600
<br> „mm C “F?-.13 20'9 » „ Krajský úřad Středočeského kraje
<br> Č.j.: ©67ng J.<.>.* prostřednictvím
<br> pm,<.>,Městského úřadu v Kolíně
<br> Odbor dopravy
<br> L.<.> —__.<.>.___._._._.<.> _.<.> „__._.<.> ___.<.> _____
<br> V Kolíně dne 13.6.2019
<br> Č.j.MUKOLIN/OD 27412/19-Vol
<br> odvolátel: XXXXX XXXXXXXX,Ovčáry — osada Mlýnek XXX
<br> zastoupen: JUDr.Radkem Bechyně,advokátem se sídlem Legerova 148,Kolín
<br> Odůvodnění odvolání
<br> Městský úřad Kolín,odbor dopravy jako příslušný silniční správní úřad dle 5 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů v řízení o žádosti p.XXXXXX XXXXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,trvale bytem Ovčáry,osada Mlýnek —— 038,280 02 Kolín 0 vydání deklaratorního rozhodnutí dle 5 142 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve kterém navhovatel požaduje,aby správní orgán rozhodl tak,že cesta nacházející se na pozemcích parc.č.374/12,374/67 ( ve vlastnictví manželů Mgr.Simony a ing.Pavla Juříkových,oba bytem Budovatelů 435,280 02 Kolín — Sendražice) a 374/59 (ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu,Husinecká 1024/113,130 00 Praha 3) v k.ú.Ovčáry je veřejně přístupnou účelovou komunikací,rozhodl takto:
<br> Žádost o určení existence veřejně přístupné účelové komunikace se na pozemcích parc.č.374/12,374/67 a 374/59 vk.ú.Ovčáry,lokalita Mlýnek,se dle ustanovení 9 51 odst.3 správního řádu zamítá <.>
<br> Proti tomuto usnesení podává účastník řízení XXXXX XXXXXXXX prostřednictvím svého právního zástupce odvolání,když toto rozhodnutí napadá v celém rozsahu <.>
<br> Odvolatel napadá celou výrokovou část vydaného usnesení dle š 82 odst.1 správního řádu,tedy dané rozhodnutí napadá v celém jeh...
OD 27412.19-vol (37,6 kB)
<.> /2
<br> Městský úřad
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 111,fax: +420 321 720 911
e-podatelna: posta@mukolin.cz,web: http://www.mukolin.cz
pracoviště: Na Valech 72,280 12 Kolín II
<br>
Vaše čj.(zn.):
<br> Číslo jednací:
Spisová zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OD 57461/19-vol
OD vol 21272/2018
<br> XXXXXXXX XXXX
XXX XXX XXX
vladimir.volf@mukolin.cz
<br>
<br>
<br> Počet listů:
Příloh/listů:
<br> 1
2/4
<br>
Datum: 19.06.2019
<br>
<br>
<br> Vyrozumění o podaném odvolání
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
MěÚ Kolín,odbor dopravy,jako příslušný silniční správní úřad dle ust.§ 40 odst.4 písm.a)
zákona č.13/1997 Sb.o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů tímto ve smyslu § 86
odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů vyrozumívá ostatní
účastníky řízení o XXX,že účastník řízení XXX XXXXX XXXXXXXX trvale bytem Ovčáry – Osada Mlýnek
XXX,XXX 02 Kolín v zastoupení JUDr.XXXXX XXXXXXX,advokát se sídlem Legerova XXX,XXX XX
Kolín,podal dne 4.6.2019 s doplněním dne 19.6.2019 odvolání proti rozhodnutí MěÚ Kolín odboru
dopravy ze dne 9.5.2019 vydaném pod č.j.MUKOLIN/OD 27412/19-vol,kterým byla zamítnuta žádost
žadatele o deklaraci veřejně přístupné účelové komunikace na poz.p.č.374/12,374/67 a 374/59
v k.ú.Ovčáry <.>
Přílohou tohoto vyrozumění je i stejnopis podaného odvolání včetně jeho dodatečného doplnění
(odůvodnění),ke kterému se mohou účastníci řízení dle již citovaného ustanovení správního řádu
vyjádřit do 15.7.2019 <.>
<br>
otisk úředního razítka
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX
<br> vedoucí odboru dopravy
<br>
<br>
<br> Obdrží:
<br> Účastníci řízení (kromě odvolatele):
Mgr.XXXXXX XXXXXXXX,Budovatelů XXX,XXX XX Kolín Sendražice
Ing.XXXXX XXXXX,Budovatelů XXX,XXX XX Kolín Sendražice
oba v zastoupení XXXX XXXXX,advokát advokátní kanceláře Černý – Raupachová,Politických
vězňů 15,110 00 Praha 1
Státní pozemkový úřad,Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3
Věra Olexová,Ovčáry,osada Mlýnek č.ev.039,280 ...

Načteno

edesky.cz/d/3095564

Meta

Územní plánování   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz