« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci ul. V Břízách, ul. Bezručova ul. Riegrova, ul. Tyršova, ul. Dělnická a ul. Slovenská k v Kolíně

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

62494 (874,2 kB)
i:"- FF:-'JCHÁZÍTE S'l'px-J'B-l? -' i
<br>.<.> r'
<br> __ __ _.7.; :?UUiaů'u ;- usi.Š 25 odst.<.> g.pismCJĚHŽŠĚ “"*“-;;- ' Č.131199? Sb.?! 5 7? odst.2 písm.b) Zák.' _ Č.SGUŽODO Sb <.>,SOUHLASÍME se zvláštním
<br> vil! “
<br>._ _ “npor.“;“;me.“"
<br> _.<.> __ __ _ _______._ nmr-lng.<.> \áati Hruš _ __ Mě _13 5,zam
<br> Biff—:ký úřad vedouci PČ DI 591% r!,-_ - _,+.<.>.<.> Odbc: dopravy HII: !& O : 15 L FL),Kč: E:;.“ í ;" Karlovo náměstí ?8 _ _ u.<.> 235 12 Koiín 1 Ziwa/= [ „Q,„_Í,_ _ _ „JR.-22
<br> TENZA a.s.Rekonstrukce ing.Sití
<br> Zpracoval: Bc.jarosiav Nepraš 602514933
OOP PDZ §19 Tenza Douda 62494 (47,8 kB)
<.> /2
<br> Městský úřad Kolín
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 140,e-mail: odbor.dopravy@mukolin.cz
sídlo odboru: Na Valech 72,Kolín II
<br>
TENZA,a.s <.>
Svatopetrská 7
617 00 BRNO
<br> Vaše čj.(zn.):
Naše čj.:
Naše zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OD 62494/19-car
OD carvv1 13192/2019
<br> XXXXXX XXXXX
XXX XXX XXX
vaclav.carva@mukolin.cz
<br>
IČ: 255 70 722
<br>
Počet listů:
Příloh/listů:
<br> 2
1/2
<br>
Datum: 19.06.2019
<br>
<br>
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle ustanovení podle § 40
odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“)
na základě návrhu žadatele TENZA,a.s <.>,Svatopetrská 7,617 00 Brno (dále jen žadatel) a po
písemném vyjádření Policie ČR KŘ Policie Středočeského kraje,Územní odbor Kolín - Dopravní
inspektorát
<br> I.podle § 19a odst.1 zákona o pozemních komunikacích
<br> d o č a s n ě z a k a z u j e z a s t a v e n í na místní komunikaci ul.V Břízách,ul.Bezručova
ul.Riegrova,ul.Tyršova,ul.Dělnická a ul.Slovenská k v Kolíně v termínu od 01.07.do
31.08 2019 (viz.situační schéma s DIO)
<br>
II.podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v í přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci ul.V Břízách,ul.Tyršova <,>
ul.Bezručova,ul.Dělnická a ul.Riegrova a ul.Slovenská v Kolíně v shora uvedeném
termínu (viz.situační schéma s DIO)
<br> z důvodu přechodu části parní distribuce na teplovody 2.etapa <.>
<br>
Při stavební činnosti v ul.V Břízách v Kolíně bude na výše uvedené komunikaci v obvodu působnosti
zdejšího orgánu státní správy osazeno přechodné dopravní značení dle schématu s DIO,které je
přílohou a zároveň n...

Načteno

edesky.cz/d/3093425

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz