« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - rozhodnutí - stavební povolení: "Oprava místní komunikace Hůrka - Hodňov"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2018-62825.pdf
Městský úřad Český Krumlov
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kaplická 439,381 01 Český Krumlov,tel.380 766 111,fax.380 766 501
<br>
<br> Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
Č.j.:
Spis.zn.:
<br> Ing.XXXXX XXXXXX
+XXX XXX XXX XXX
karel.trneny@mu.ckrumlov.cz
MUCK 32509/2019/ODSH/Trn
S-MUCK/62825/2018/ODSH/Trn
<br>
<br> Český Krumlov,dne: 19.06.2019
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Český Krumlov,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako silniční správní úřad
příslušný podle § 40 odst.1 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších
předpisů,(dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16
odst.1 a § 40 zákona o pozemních komunikacích,a zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon),v platném znění,(dále jen "stavební zákon") ve stavebním řízení
přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení,kterou dne 05.12.2018
podalo
<br> Město Horní Planá,IČO 00245895,Náměstí 54,382 26 Horní Planá <,>
kterého zastupuje na základě plné moci
<br> RONEX GROUP spol.s r.o <.>,IČO 26063999,V Kasárnách 352,384 51 Volary
<br> (dále jen "stavebník"),a na základě tohoto přezkoumání:
<br> I.Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> s t a v e b n í p o v o l e n í
<br> na stavbu:
<br> "Oprava místní komunikace Hůrka – Hodňov"
<br> (dále jen "stavba") na pozemcích parcelní č.1224/2,1553/10,1562/4,1564/1,1565/4,1565/5 v
katastrálním území Horní Planá <.>
<br> Stavba obsahuje:
<br> - Předmětem stavby je oprava místní komunikace,která zajišťuje dopravní spojení místních částí
Hůrka,Žlábek a Hodňov <.>
<br> - Předmětná MK odpovídá funkční skupině C – obslužná místní komunikace <.>
<br> - Rozsah opravy komunikace bude v celkové délce 4 217 m.Šířkové uspořádání jeden jízdní pruh o
šířce 3,5 - 4,0 m.Jízdní...

Načteno

edesky.cz/d/3090089

Meta

Veřejná vyhláška   Stavby   Jednání zastupitelstva   Dopravní informace   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz