« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Polních cesty v k.ú. Chlum u Křemže (polní ceyty C16, C19,

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2018-62499.pdf
Městský úřad Český Krumlov
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kaplická 439,381 01 Český Krumlov,tel.380 766 111,fax.380 766 501
<br>
<br> Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
Č.j.:
Spis.zn.:
<br> Ing.XXX XXXXXX
XXXXXXXXX
jan.sladek@mu.ckrumlov.cz
MUCK 31935/2019/ODSH/Sl
S-MUCK/62499/2018/ODSH/Sl
<br>
<br> Český Krumlov,dne: 17.06.2019
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
<br>
<br> Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,pobočka Český Krumlov <,>
IČO 01312774,5.května 287,381 01 Český Krumlov <,>
<br> kterého zastupuje
<br> GEFOS inženýring,s.r.o <.>,IČO 25166891,Plánská 6/1854,370 07 České Budějovice
<br> (dále jen "stavebník") dne 04.12.2018 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:
<br> Polních cesty v k.ú.Chlum u Křemže (polní ceyty C16,C19,C28)
<br> na pozemcích parc.č.1076/16,1104/2,1106,1118/1,1264/1,1280/1,1282/1 v katastrálním území
Chlum u Křemže.Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení <.>
<br>
Stavba obsahuje:
<br> - Jedná se o výstavbu polních cest VPC16,VPC19 a VPC28 v k.ú.Chlum u Křemže.V případě
poloviny cesty 16 a cesty 19 se jedná o zpevnění polní cesty se zbytky živičného povrchu.V případě
druhé poloviny cesty 16 a cesty 28 jde o novostavbu.Účelem stavby je kompletní obnova cestního
systému podle plánu společných zařízení zpracovaného v rámci komplexních pozemkových úprav <.>
<br>
<br> Městský úřad Český Krumlov,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako silniční správní úřad
příslušný podle § 40 odst.1 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších
předpisů,(dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16
odst.1 a § 40 zákona o pozemních komunikacích,a zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon),v platném znění,(dále jen "stavební zákon") oznamuje podle § 112
odst.1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení,ve kterém podle § 112 odst.2 stavebního zákona
upouští od ohledání na míst...

Načteno

edesky.cz/d/3083255

Meta

Veřejná vyhláška   Stavby   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz