« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Zahájení řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením ve společném územním a stavebním řízení stavby „III/3297 Plaňany - PD“

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

img538 (1,7 MB)
-.<.> -„_—
<br> \
<br> MÍSTO PRO PŘFCHÁZENÍ V UI PRAŽSKÁ U KOSTFÚI
<br> UPOZORNĚNÍ: VŠECHNY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ :s NUTNÉ PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ vmíčmeucu SPRÁVCI,KTEŘÍ OOPOVÍDAJÍ ZA PŘESNÉ URČENÍJEJICH POLOHY m
<br>.Souřadnicový systém S-JTSK,Výškový systém pr Vypracoval: Autorizovaný projektant:.— XXXX XXXXXX H ING.XXXXXXXXX XXXXXXXX Investor: KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘED.KRAJE.PŘÍSP.ORG.zaoaovsxA aun.150 00 PRAHA 5-smicnov OÚ/MÚ: PLANANY/ KOLÍN Formát: A3 Datum: KVĚTEN 2019 Čís.zakázky: 1934 Akon.sumu: Su.: _ ZSPD "'"" III/3297 PLANANY mm“.<.> n 1.500 „,! mm Pflnhn.:; “5 SITUACE STAVBY KOORDINAČNÍ B 2
<br> ; » *
<br> ROYŠÍŘFNÍ PARKOVACÍCH MÍST V UL PRAÝSKÁ U KOSTFLN
<br> *
<br> * pvc 250
Planany - III.3297 (40,0 kB)
<.> /2
<br> Městský úřad
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 111,fax: +420 321 720 911
e-podatelna: posta@mukolin.cz,web: http://www.mukolin.cz
pracoviště: Na Valech 72,280 12 Kolín II
<br>
Vaše čj.(zn.):
<br> Číslo jednací:
Spisová zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OD 60427/19-vol
OD vol 12768/2019
<br> XXXXXXXX XXXX
XXX XXX XXX
vladimir.volf@mukolin.cz
<br>
Počet listů:
<br> Příloh/listů:
1
1/1
<br>
Datum: 14.06.2019
<br>
<br> O Z N Á M E N Í
<br> zahájení řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením
ve společném územním a stavebním řízení
<br>
Veřejná vyhláška
<br>
Krajská správa a údržba silnic Stř kraje,p.o.se sídlem Zborovská 11,150 21 Praha 5,IČ
00066001 v zastoupení plné moci XXXX XXXXXX,K Labi XXX,XXX XX Poděbrady – Velké Zboží podala
dne 11.6.2019 žádost o povolení změny stavby „III/3297 Plaňany - PD“ na poz.p.č.719/9,719/1 <,>
719/10 a 737 v k.ú.Plaňany před jejím dokončením,pro kterou bylo vydáno stavební povolení
opatřením MěÚ Kolín odboru dopravy ze dne 12.12.2017 pod č.j.MUKOLIN/OD 128243/17-vol,které
nabylo právní moci dne 16.1.2018.Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o povolení změny
stavby před jejím dokončením.Změna stavby spočívá v rozšíření podélného parkovacího stání před
stávajícím kostelem a ve zřízení jednoho místa pro přecházení přes předmětnou silnici č.III/3297 u
křižovatky s ulicí Zahradní <.>
Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako speciální stavební úřad příslušný úřad podle § 15 odst <.>
1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“) a § 16 a § 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb.o
pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů,oznamuje v souladu s ustanovením § 112
odst.1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení a podle § 118 o povolení změny stavby před
jejím dokončením a jelikož je mu stavba dobře známa a žádost poskytuje dostatečný podklad pro
posouzení navrhované změny,upouští dle §...

Načteno

edesky.cz/d/3083238

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná vyhláška   Stavby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz