« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Bělocerkevská x 28. pluku_jeřáb PKD-4620/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Bělocerkevská x 28. pluku_jeřáb PKD-4620/2019
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 005 422 <,>
1/2 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor pozemníc h komunikac í a drah
Oddělení silnič ního správního úřadu
<br> *MHMPXPBFRNFV*
MHMPXPBFRNFV
<br>
<br>
<br>
<br> RADIOVÉ SYSTÉMY A KOMUNIKACE <,>
spol.s r.o <.>
Klínec 12
252 10 Mníšek pod Brdy
IČ: 47550716
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/linka/tel.:
XXXXX XXXXXXX,Ing <.>
Č.j.: XXXXXXXXX
MHMP-1118501/2019/O4/Kf Počet listů/příloh: 1/1
Spis.zn.: Datum:
S-MHMP 1078088/2019PKD 12.06.2019
<br>
Opatření obecné povahy
<br>
Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah jako příslušný správní úřad dle ust <.>
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních
komunikacích“) a podle ust.§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů,na základě posouzení žádosti adresáta ze dne 05.06.2019 a po projednání
s dotčeným orgánem Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy,Odboru služby
dopravní policie č.j.KRPA 215261-1/ČJ-2019-0000DŽ ze dne 05.06.2019
<br> vydává
podle ust.§ 77 odst.1 písm.c),odst.5 a § 78 zákona o provozu na pozemních komunikacích
a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <,>
ve znění pozdějších předpisů
<br> opatření obecné povahy -
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> spočívající v umístění přenosného dopravního značení,zařízení,úpravě světelné signalizace
a souvisejících dočasných úpravách stávajícího dopravního značení na místní komunikaci I.třídy
Bělocerkevská z důvodu umístění jeřábu před křižovatkou s ul.28.pluku,směr ul.Vršovická <,>
za účelem výměny anténních nosičů na přilehlé budově v termínu 23.06.2019 od 07:00
do 16:00 h,dle přiložené dokum...

Načteno

edesky.cz/d/3080665

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz