« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Přátelství(Vlkova-Dopravní)_odvodnění PKD-4642/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přátelství(Vlkova-Dopravní)_odvodnění PKD-4642/2019
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 005 422 <,>
1/2 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor pozemních komunikací a drah
Oddělení silničního správního úřadu
<br> *MHMPXPBGA44R*
MHMPXPBGA44R
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXXXX XXXXXXXXX
Na okraji XXX/XX
XXX XX Praha X
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/linka/tel.:
XXXXX XXXXXXX,Ing <.>
Č.j.: XXXXXXXXX
MHMP-1133774/2019/O4/Kf Počet listů/příloh: 1/1
Spis.zn.: Datum:
S-MHMP 1039819/2019PKD 13.06.2019
<br>
Opatření obecné povahy
<br>
Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný správní úřad dle ust <.>
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních
komunikacích“) a podle ust.§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů,na základě posouzení žádosti ze dne 03.06.2019 a projednání s dotčeným
orgánem Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy,Odboru služby dopravní policie
č.j.KRPA 220401-1/ČJ-2019-0000DŽ ze dne 10.06.2019
<br> vydává
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c),odst.5 a § 78 zákona o provozu na pozemních komunikacích
a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <,>
ve znění pozdějších předpisů
<br> opatření obecné povahy -
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> spočívající v umístění přenosného dopravního značení a zařízení na místní komunikaci I.třídy
Přátelství a navazujících dotčených komunikacích nižších tříd ve správním obvodu Praha 22 <,>
k.ú.Uhříněves,z důvodu opravy odvodnění komunikace Přátelství v úseku Vachkova –
Dopravní,směr centrum,v termínu 22.07.– 19.08.2019,dle přiložené dokumentace,která je
nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jeho realizaci:
<br> 1.O...

Načteno

edesky.cz/d/3080629

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz