« Najít podobné dokumenty

Město Domažlice - OOP - stan.přech.úprav provozu na II/195 Hostouň - pouť

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Domažlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

39701_pril.pdf (159 kB)
f.<.>.<.> — u 0 D-
<br>,a
<br>.<.> K 5
<br>.D U
<br> k
<br>.w 0 t a V
<br> 5 _ vnu U 0 t 5 0 H _ m D
39701.pdf (210 kB)
Městský úřad Domažlice
Odbor dopravy
náměstí Míru 1,pracoviště U nemocnice 579
344 20 Domažlice
<br> Spis: OD-5612/2019
Č.j.: MeDO-39701/2019-San
<br> Vyřizuje: Vratislav Šantroch
Tel.: 379 719 228
<br> Datum: 12.06.2019
Oznámení veřejnou vyhláškou
<br> opatření obecné povahy –
stanovení přechodných úprav provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Domažlice,odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(dále jen zákon),ve znění pozdějších předpisů,na základě návrhu města Hostouň,IČ: 00253391,se sídlem:
Dobrohostova čp.110,345 25 Hostouň,podaného dne: 07.06.2019,a jeho projednání s příslušným
orgánem Policie České republiky – Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje,územní odbor Domažlice <,>
dopravní inspektorát Domažlice,který k dané věci vydal své vyjádření
č.j.: KRPP-82882-1/ČJ-2019-030106,ze dne: 11.06.2019,tímto opatřením obecné povahy zpracovaným
ve smyslu § 171-174 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)
v návaznosti na ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona opatřením obecné povahy
<br> stanoví
<br> následující přechodné úpravy provozu na dotčených pozemních komunikacích <.>
<br> 1.DOTČENÝ ÚSEK P OZEMNÍ KOMUNIKACE A ROZSAH UZAVÍRKY PROVOZU: silnice II.tř <.>
č.195,v km staničení: cca 19,508 (křižovatka silnice II.tř.č.195 a místní komunikace – ul.Příkopy)
-19,908 (křižovatka silnice II.tř.č.195 a silnice III.tř.č.1959) (dle mapy silniční sítě okresu Domažlice) <,>
ve: městě Hostouň,úplná (pro veškerý provoz) uzavírka provozu za účelem: zamezení průjezdu vozidel
Dobrohostovou ulicí a Chodským náměstím z důvodu zřízení a provozování prodejních stánků a
jiných podobných zařízení na vozovce silnice a z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců v rámci
pořádání kulturní a zábavní akce „Svatojakubská pouť“ <,>
<br> dle informativního schématu situace s vyznačením před...

Načteno

edesky.cz/d/3075662

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Domažlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz