« Najít podobné dokumenty

Město Domažlice - Rozhodnutí - Splašková kanalizace, Únějovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Domažlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Únějovice-obec,rozh.,splašková_kanalizace.pdf (385 kB)
Městský úřad Domažlice
Odbor životního prostředí
náměstí Míru 1,pracoviště U Nemocnice 579
344 20 Domažlice
Č.spisu: OŽP-2877/2019
<br> Č.j.: MeDO-39961/2019-Aul-DS
<br> Vyřizuje: Aulická,tel.: 379719263
<br> Datum: 12.06.2019
<br> R O Z H O D N U T Í
SPOLEČNÉ POVOLENÍ
<br> Výroková část:
<br> Odbor životního prostředí Městského úřadu Domažlice,jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst.2 <.>
písm.c) a § 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"),a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst.5
vodního zákona a § 15 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),ve společném územním
a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání
společného povolení,kterou podala dne 13.02.2019
<br> Obec Únějovice,IČO 00572462,Únějovice č.p.30,345 43 Koloveč <,>
kterou zastupuje Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXXX MEPOS,IČO XXXXXXXX,Žižkova č.p.101,344 01 Domažlice 1
<br> (dále jen "stavebník"),a na základě tohoto posouzení:
<br> s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r
<br> Podle § 94p odst.1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního
rozhodování,územního opatření a stavebního řádu na soubor staveb:
<br> „Splašková kanalizace,Únějovice“ <.>
<br> Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
<br> Název kraje Plzeňský kraj
Název obce Únějovice,Chocomyšl
Identifikátory katastrálních území 652105,774359
Názvy katastrálních území Únějovice,Chocomyšl
Parcelní čísla dle evidence katastru
nemovitostí
<br> parc.č.11 (ostatní plocha),parc.č.754/1 (ostatní plocha),parc.č <.>
2/17 (ovocný sad),parc.č.7/2 (ovocný sad),parc.č.2/1 (ovocný
sad),parc.č.2/13 (ovocný sad),parc.č.2/11 (zahrada),parc.č <.>
2/7 (zahrada) v katastrálním území Chocomyšl <,>
parc.č.647/59 (orná půda),parc.č.647/75 (orná půda),parc.č <....

Načteno

edesky.cz/d/3075661

Meta

Veřejná vyhláška   EIA   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Domažlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz