« Najít podobné dokumenty

Město Domažlice - OOP - stan.úprav provozu - uzavírka provozu na II/192 Pocinovice - stavba kanalizace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Domažlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

40253_pril.pdf (540 kB)
Situace — dotčený úsek,úplná uzavírka
<br> É„
<br> \ „LT <.>
<br> Béhařov
<br> “Li * <.>
<br> nad Uhla
<br> G 0 > O C N.<.>.)
<br> Magazín: BUM-(JNI'JO mao :]zarnu !
<br>.w.šíři.—LL n 1m “hs
<br> HEH! '“ BGIAOM
<br> Návrh DIO
<br> Návrh DIO
<br> Strážov
<br> Címdenin
40253.pdf (225 kB)
Městský úřad Domažlice
Odbor dopravy
náměstí Míru 1,pracoviště U nemocnice 579
344 20 Domažlice
<br> Spis: OD-5235/2019
Č.j.: MeDO-40253/2018-San
<br> Vyřizuje: Vratislav Šantroch
Tel.: 379 719 228
<br> Datum: 13.06.2019
<br> Oznámení veřejnou vyhláškou
<br> opatření obecné povahy –
stanovení přechodných úprav provozů na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Domažlice,odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(dále jen zákon),ve znění pozdějších předpisů,na základě návrhu společnosti IMOS Brno,a.s.<,>
IČ: Olomoucká čp.704/174,Černovice,627 00 Brno,podaného prostřednictvím společnosti SAFEROAD
Czech Republic s.r.o <.>,IČ: 25229761,se sídlem: Plzeňská čp.666,330 21 Líně,dne: 29.05.2019
a jeho projednání s příslušným orgánem Policie České republiky – Krajské ředitelství policie Plzeňského
kraje,územní odbor Domažlice,dopravní inspektorát Domažlice,který k dané věci vydal své vyjádření
č.j.: KRPP-39859-1/ČJ-2019-030106,ze dne: 11.06.2019,tímto opatřením obecné povahy zpracovaným
ve smyslu § 171-174 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)
v návaznosti na ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona opatřením obecné povahy
<br> stanoví
<br> následující přechodné úpravy provozů na dotčených pozemních komunikacích <.>
<br> 1.DOTČENÝ ÚSEK POZEMNÍ KOMUNIKACE A ROZSAH UZAVÍRKY PROVOZU: silnice II.tř <.>
č.192,v délce: cca 518 m,v km staničení: 3,670-4,188 (dle mapy silniční sítě okresu Domažlice),v: obci
Pocinovice,provádění podélného výkopu ve vozovce silnice a kolmých překopů vozovky silnice
v souvislosti s prováděním stavby kanalizace a vodovodu <,>
<br> dle informativního schématu situace s vyznačením předmětného úseku dotčené silnice s uzavírkou provozu <,>
objížďky,které bude spolu s tímto stanovením přechodných úprav provozů na dotčených pozemních
komunikacích tvořit nedílnou ...

Načteno

edesky.cz/d/3075660

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Domažlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz