« Najít podobné dokumenty

Město Třebenice - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třebenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
MĚSTSKÝ ÚŘAD LOVOSICE
odbor dopravy a silničního hospodářství
<br>
<br> Školní 407/2,410 30 Lovosice
<br>
<br>
<br>
IČ: 00263991,ID datové schránky: ytbbs49,fax: 416 532 130,e-mail: meulovo@meulovo.cz
<br> Naše značka: MULO 20068/2019
Č.j.: ODSH 30703/2019
Vyřizuje:
Tel/fax.:
Mobil:
E-mail:
<br> Bc.XXXXXXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
XXX XXX XXX
ladislav.horvath@meulovo.cz
<br>
<br> Datum: 13.června 2019
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Městský úřad Lovosice,odbor dopravy a silničního hospodářství,podle ustanovení § 124,odst.6 zákona č <.>
361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve
znění pozdějších předpisů,jako příslušný správní orgán na úseku místních komunikací a silnic II.a III.třídy v obvodu
rozšířené působnosti Městského úřadu Lovosice,v souladu s ust.§ 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád (dále jen správní řád),ve znění pozdějších předpisů
<br> s t a n o v í
<br>
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu místní úpravu provozu na pozemních komunikacích <,>
spočívající
<br> v umístění svislých dopravních značek (dále jen „SDZ“):
<br> „B29 - Zákaz stání“ s dodatkovou tabulkou E8a „ Začátek úseku“,na silnici III/23756,nacházející se na pozemku
<br> parc.č.2564/1 v k.ú.Třebenice,v úrovni objektu čp.166,dle přílohy č.1 <.>
<br>
<br> Místní úprava provozu na pozemních komunikacích se stanovuje na dobu neurčitou,počínaje nabytím účinnosti
tohoto opatření <.>
<br> Další podmínky:
<br>
1.Určené svislé dopravní značení bude umístěno dle grafické přílohy,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> dále podle technických podmínek TP 65 (Zásady pro dopravní značení na PK - aktuální vydání) a budou
vyhotoveny v základních velikostech,tvarech a barevném provedení podle ČSN EN 12899-1 (Stálé svislé
dopravní značení) v platném znění a v souladu se zákonem č.361/20...

Načteno

edesky.cz/d/3075388

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třebenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz