« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - stanovení přechodné úpravy provozu: "Oprava fasády, výkopové práce - ul. Vyšenská, Český Krumlov"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-30899.pdf
Městský úřad Český Krumlov
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kaplická 439,381 01 Český Krumlov,tel.380 766 111,fax.380 766 501
<br>
<br> Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
Č.j.:
Spis.zn.:
<br> Ing.XXXXX XXXXXX
+XXX XXX XXX XXX
karel.trneny@mu.ckrumlov.cz
MUCK 31311/2019/ODSH/Trn
S-MUCK/30899/2019/ODSH/Trn
<br>
<br> Český Krumlov,dne: 12.06.2019
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br>
<br> p.XXXX XXXX,nar.XX.XX.XXXX,Vyšenská 74,381 01 Český Krumlov
<br> (dále jen „žadatel“) podal dne 10.6.2019 žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na místní
komunikaci č.2,ulice Vyšenská na pozemku parcelní č.1526 v k.ú.Český Krumlov viz.DIO z důvodu
akce:
<br> "Oprava fasády,výkopové práce – dům č.p.74,ul.Vyšenská,Český Krumlov" <.>
<br> Městský úřad Český Krumlov,odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen "správní orgán")
příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o silničním provozu,v platném znění <,>
<br> s t a n o v u j e
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu,po souhlasu Krajského ředitelství Policie
Jihočeského kraje,Územního odboru Český Krumlov,dopravního inspektorátu č.j.KRPC-793-159/ČJ-
2019-020206 ze dne 10.6.2019 (dále jen "orgán policie") přechodnou úpravu provozu na pozemních
komunikacích takto:
<br>  Dotčené komunikace: místní komunikace č.2 ulice Vyšenská na pozemku parcelní č.1526
v k.ú.Český Krumlov – viz.Příloha <.>
<br>  V úseku: po etapách viz.ověřená dokumentace DIO <.>
<br>  Komu se stanovuje: p.XXXX XXXX,Vyšenská XX,XXX XX Český Krumlov <.>
<br>  Důvod žádosti: zajištění plynulosti provozu při provádění stavebních prací na výše uvedené
pozemní komunikaci <.>
<br>  Termín: od nabytí PM rozhodnutí ZÚ č.j.MUCK 31293/2019/ODSH/Trn do 18.7.2019 <.>
<br>  Velikost dopravní značky: základní <.>
<br>  Provedení značky (typ): svislá dopravní značka,dopravní zařízení,vodorovné dopravní značení <.>
<br>  Odpovědná osoba: p.XXXX XXXX,tel.: XXX XXX XXX <.>
<br>
<br> Pod...
stanoveni_oros_vysenska.pdf
Dopravně inženýrské opatření
<br> ! DIO / Požadavek: Částečné dopravní omezení v ul.Vyšenská,Český Krumlov Důvod: Oprava fasády domu z ulice flešení/ Termín: Obiížd'ková trasa: Objednavatel: ing.XXXX XXXX Vyšenská XX
<br> XXX XX Česgz Krumlov
<br> Vyiádření Policie ČR:
<br> inádření správce komunikace:
<br> POLICIE CESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ: BEDITELSTVÍ POLICIE J_IHOCESKEHO KRAJE 4 UZE—IMNI ODBOR ČESKÝ KRUMLOV DOPRAVNI INSPIEKTORÁT
<br> 381 23 ČESKÝ KRUMLOV,TOVÁRNÍ I65
<br> Vypracoval: XXXXXX XXX „ ZDE/W &% ' v Ceských Budějovicích XX.X.2019 Ewa/55241 MS 52%) 05 óěseágmýmze za: 58.5 545 OQO,!60: 500 ř.! 551 Re:a/Weg dogma/7m ZIMĚ/ff
<br> 1/2
<br> IEA/ŽK Zm „ ŠŽM jagg/vší „ml.šřO 05 WÉĚIJ gym / Tel: 565 545 090 —16Q.'60?.<.> :t'1.&51 Real/Zac; Jaffa/mím 2114ng _______
<br> POLICIE CESKÉ REPUBLIIÁ/ |:“ KRAJSKÉ BEDITELSTVI POLICIE J H
<br> a _ RÁJE 4 v \ H CES KRUMLOV V V D P A INSPEKTo-í
<br> 351 23 ČESKY KRU » ov,TOVÁRNÍ 165
<br> :
<br> © 789/23
<br> 789/26
<br> I/95
<br> 789/96

Načteno

edesky.cz/d/3071468

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz