« Najít podobné dokumenty

Město Domažlice - OOP - stan.přech.úprav na II/193,III/19366, III/19528 a ÚK - oprava I/26

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Domažlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

38936_pril.pdf (500 kB)
Ilul-Éi.:š.<.>.<.>._1__5:!!.<.>.-Š.<.>.::-.=:.<.>.<.>.<.> a.<.> 3š.<.> _.ĚÍ,Ě.<.> :i-E.<.> šinE!E-2:5.<.>.in_aiíztl.: ŠZ?3X.:Š!ŘŠ_EÍ.:,<.> š:.<.>.Ž.<.>.<.>.<.>.<.>._l.<.> !_£5f.<.> ?23.2%!.<.>.í—niž:
<br> (34.2 (ZDNAIm—mn
<br> ivča nám
<br> c.:.co.<.> <.>
<br>.:::.„a >DZJÍI._.<.> DNM—ó DN.<.>.i=m
<br> au:
<br> 5:5 uuu <.>
<br> „<.-.<.> ? a Šikl.:.<.>.v.: 5 či.!| š.<.>.-vom „m:—Ewan
<br> 63355 :=.-
<br>.thqd.<.>.<.> —mmm „.<.>.a „.<.> 111.v.55.1 5.52 na 155.<.> 5.5.<.> a.<.>.:.qu „J.-.S.<.>,<.>.<.> ŽE;.„ŠE i.<.> „š.:.<.> Š: SEE.„Šuuěnš 35.135" „EE E-pxmčl B <,>
<br> [ŠŠĚ
<br> ÚLSFW [NAOÚVHd LNNlVHadO OBCI iNaůlVdO !NAVHdOG nad wgmyauab maz-guy „gw-Hz ISBWS HÚÁAOJJVJSV WGV'IMOd V [Elisa/\ HDINGWNGOCI INVAOZŠHÁ
38936.pdf (196 kB)
Městský úřad Domažlice
Odbor dopravy
<br> noměstí Míru 1,pracoviště U nemocnice 579
<br> 344 20 Domažlice
<br> Spis: OD-5598/2019
Č.j.: MeDO-38936/2019-San
<br> Vyřizuje: Vratislav Šantroch
Tel.: 379 719 228
<br> Datum: 11.06.2019
<br> Oznomení veřejnou vyhloškou
<br> opatření obecné povahy –
<br> stanovení přechodných úprav provozů na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Domažlice,odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(dále jen zákon),ve znění pozdějších předpisů,na základě návrhu společnosti Silnice Horšovský Týn a.s.<,>
IČ: 45359164,se sídlem: Nad rybníčkem čp.40,Velké Předměstí,346 01 Horšovský Týn,podaného dne:
07.06.2019,a jeho projednání s příslušným orgánem Policie České republiky – Krajským ředitelstvím policie
Plzeňského kraje,odborem služby dopravní policie,který k dané věci vydal své vyjádření
č.j.: KRPP-37198-1/ČJ-2019-0300DP,ze dne: 27.03.2019,tímto opatřením obecné povahy zpracovaným
ve smyslu § 171-174 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)
v návaznosti na ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona opatřením obecné povahy
<br> stanoví
<br> následující přechodné úpravy provozů na dotčených pozemních komunikacích <.>
<br> 1.DOTČENÉ ÚSEKY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ:
– veřejně přístupná účelová komunikace z obce Petrovice v místě jejího vyústění na silnici I.tř.č.26
– silnice III.tř.č.19364 a silnice III.tř.č.19528 v místě křižovatky se silnicí I.tř.č.26
– silnice III.tř.č.19366 v místě křižovatky se silnicí I.tř.č.26
<br> dle informativního schématu situace s vyznačením míst osazení stanoveného přechodného dopravního
značení,jež bude tvořit nedílnou přílohu tohoto stanovení přechodných úprav provozů na dotčených
pozemních komunikacích a bude jako příloha tohoto stanovení přechodných úprav provozů na dotčených
pozemních komunikacích zveřejněno na úředních des...

Načteno

edesky.cz/d/3068015

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Domažlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz