« Najít podobné dokumenty

Město Domažlice - OOP - stan.míst.úpravy provozu na II/193 Domažlice - výměna P 6 za P 4

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Domažlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

27086_pril.pdf (224 kB)
!| F'! hill: S 0
<br> r' _,“""—“M "“>—"W“ —————— “v,m gg 355009 gama; map emclew
<br> “Á,'?Ý'Wřg
<br> a|5009
<br> 'l—ig--()m-i—'._f_11-gř_=_nicmfmm „M.:—Mši“ \\ \\ \\ „ : _ Alimu) &duw
27086.pdf (200 kB)
Městský úřad Domažlice
Odbor dopravy
náměstí Míru 1,pracoviště U nemocnice 579
344 20 Domažlice
<br> Spis: OD-4440/2019
Č.j.: MeDO-27086/2019-San
<br> Vyřizuje: Vratislav Šantroch
Tel.: 379 719 228
<br> Datum: 10.06.2019
<br> Oznámení veřejnou vyhláškou
<br> opatření obecné povahy –
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Domažlice,odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů (dále jen zákon),ve znění pozdějších předpisů,na základě návrhu Policie České republiky –
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje,územního odboru Domažlice,dopravního inspektorátu
Domažlice,se sídlem: Kosmonautů čp.165,344 01 Domažlice,ze dne: 28.03.2019,tímto opatřením
obecné povahy zpracovaným ve smyslu § 171-174 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád (dále jen správní
řád),ve znění pozdějších předpisů,v návaznosti na ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona opatřením
obecné povahy
<br> stanoví
<br> následující místní úpravu provozu na dotčené pozemní komunikaci:
<br> na silnici II.tř.č.193,v km staničení: 89,948 (křižovatka silnice I.tř.č.22 – ul.U nemocnice a
ul.28.října a silnice II.tř.č.193 – Kozinova ul.),vlevo ve směru staničení (dle mapy silniční sítě okresu
Domažlice),ve: městě Domažlice,odstranit stávající svislou dopravní značku upravující přednost P 6 Stůj <,>
dej přednost v jízdě! a nahradit jí svislou dopravní značkou upravující přednost P 4 Dej přednost v jízdě! <,>
<br> dle informativního schématu situace se zakreslením předmětné navržené místní úpravy provozu na dotčené
pozemní komunikaci,jež bude spolu s tímto návrhem stanovení místní úpravy provozu na dotčené pozemní
komunikaci zveřejněno na úředních deskách včetně elektronické Městského úřadu Domažlice <.>
<br> PODMÍNKY,ZA KTERÝCH LZE PROVÉST STANOVENOU MÍSTNÍ ÚPRAVU PROVOZU NA
DOTČENÉ POZEMNÍ KOMUNIKACI:
<br> a) Stanovené dopravní značky a zařízení musí ...

Načteno

edesky.cz/d/3068014

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Domažlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz