« Najít podobné dokumenty

Obec Kyšice (Kladno) - Zápis z veřejného zasedání č. 4

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kyšice (Kladno).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde k nahlédnutí
Zápis ; veřejného zasedání č.4
<br> obecního zastupitelstva obce Kyšice konaného dne 20.5.2019
<br> Přítomni: XXXXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXX,XXX XXXXXX,Ing.XXXX XXXXX,XXXXX XXXX XXXX XXXXXXXX,XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Nepřítomni: Ověřovatelé: XXXXX XXXXX,XXXX XXXXXXXX Zapsala: XXXXX XXXXXXXXX
<br> Program
<br> Projednání X.rozpočtového opatření
<br> Projednání osazení měřících jímek,výusť z Vesety a nátok na ČOV Projednání opravy areace na ČOV
<br> Aktuality
<br> Diskuse
<br> Přf—“P:—
<br> Zasedání předsedal XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX,který přivítal jak členy obecního zastupitelstva,tak všechny přítomné občany.Dále konstatoval,že zastupitelstvo je usnášení schopné.Dal hlasovat o obsahu programu.Program byl všemi hlasy schválen <.>
<br> Starosta jmenoval ověřovatele: XXXXX XXXXX,XXXX XXXXXXXX
<br> ].ZO projednalo X.rozpočtové opatření,které se týká položky 4111 á š 61 17 — Volby do Evropského parlamentu,na straně příjmů i výdajů navýšení o částku 29 000,- Kč (zaslaná dotace ze Stř.kraje),převedení částky 50 000,- Kč (zasláno od Celního úřadu ČR)
<br> 2 položky 1331 na © 2321— Odvádění a čištění odpadních vod,na straně příjmů a !; 3631 — Veřejné osvětlení,navýšení na straně výdajů o 125 000,- Kč,z důvodu zhotovení veřejného osvětlení v ulici V Polích <.>
<br> Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit svá stanoviska.Zádné stanovisko sděleno nebylo <.>
<br> Návrh usnesení č.1 ZO schvaluje 3.rozpočtové opatření pro rok 2019 <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 7 proti 0 zdrželi se () Usnesení č.1 bylo schváleno všemi hlasy <.>
<br> 2.ZO projednalo osazení měřících jímek na vypouštění odpadních vod z průmyslového areálu Veseta a na přítok do COV Kyšice <.>
<br> Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit svá stanoviska.Stanovisko sdělili:
<br> pi Hnyková — dotazovala se,zda se bude měřit i znečištění,nejenom průtok.Starosta sdělil,že se měřit znečištění bude,ale nárazově,průtok se bude měřit nepřetržitě,výsledky měření bu...

Načteno

edesky.cz/d/3067200

Meta

Volby   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kyšice (Kladno)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz