« Najít podobné dokumenty

Město Domažlice - OOP - stan.přech.úprav - uzav. na III/1839 a III/1839a Domažlice a k.ú. Domažlice a Bořice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Domažlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

39069_pril.pdf (1138 kB)
DOČASNE UDPWMH rar-mága v MĚSTĚ PRUVÁDÉNŠ SZOŠEÚROVMÉHU nopmwař—m-m mmm (POD-WBLWĚE F&levňiš axus—To;
<br> uu
<br> C)
<br> „ E
<br> n
<br> u.:
<br> wr *““Ažafsé &=; naar:- Přšlšíw
<br> “If MŠE-"??? NĚÍFĚUM'DHDST! MA K(šhtžášWKÉiš? 'n' U:.'
<br> www:—: » <.>
<br> m *na-mam.a =!
<br> LLJ nm
<br> rmmmzrv <.>,_-.<.> _.<.> _ „v
<br> : „“$-<.<.> w wr mwmnn
<br> J mw„p-:s-m-—xw,»q—wam -
<br> Ě F
<br> FMS F 'ly- '
<br> :
<br> V? \ Á,? „.iš.<.> 353.„.„rnin „či
<br> :Hilá || nr.!e,?axwňqěauusmžagňnhlunégřz._IuLwl.<.> J.W.Šš „.<.> a.<.>.NÚÉĚ
<br> 93353 ŽŠ ĚŘŠÉJnF: Ž: ŽŠ Ž.; q„|.|.|4.rhuw.šřsnlj
<br> „měn Mám: „„ ŠŠŠ.1 ;
<br> „nh [ J.<.>.<.> JáŠa Šaňlbhu
<br> =.<.>.„w:—www.nim
<br> WLW? ?:.r.:
<br> ;Žmxšc-z:
<br> _wf:
<br> až.- ' ňšaamšmc-
<br> ' mary?,! Kim—av ;érwica
<br> „ ; Hmř Íiáingkď : '— \- KH—cm- Ham '
<br> ŠUÉJXAYI'-
<br> mit,-mlýna
<br> m: Hi: m A sazí; Fm
<br> tamním,— _M___ď_%_íf „Ur
<br> z? '--; “„na
<br>.<.> m
<br> [:.<.> <.>
<br> Z ĚRÁÉT
39069.pdf (218 kB)
Městský úřad Domažlice
Odbor dopravy
náměstí Míru 1,pracoviště U nemocnice 579
344 20 Domažlice
<br> Spis: OD-5597/2019
Č.j.: MeDO-39069/2019-San
<br> Vyřizuje: Vratislav Šantroch
Tel.: 379 719 228
<br> Datum: 10.06.2019
<br> Oznámení veřejnou vyhláškou
<br> opatření obecné povahy –
stanovení přechodných úprav provozů na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Domažlice,odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(dále jen zákon),ve znění pozdějších předpisů,na základě návrhu společnosti Silnice Horšovský Týn a.s.<,>
IČ: 45359164,se sídlem: Nad rybníčkem čp.40,Velké Předměstí,346 01 Horšovský Týn,podaného dne:
07.06.2019,a jeho projednání s příslušným orgánem Policie České republiky – Krajské ředitelství policie
Plzeňského kraje,územní odbor Domažlice,dopravní inspektorát Domažlice,který k věci vydal své
vyjádření č.j.: KRPP-80421-1/ČJ-2019-030106,ze dne: 06.06.2019,tímto opatřením obecné povahy
zpracovaným ve smyslu § 171-174 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále
jen správní řád) v návaznosti na ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona opatřením obecné povahy
<br> stanoví
<br> následující přechodné úpravy provozů na dotčených pozemních komunikacích <.>
<br> 1.DOTČENÉ ÚSEKY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ A ROZSAHY UZAVÍREK PROVOZŮ:
a) částečná (vždy jeden jízdní pruh vozovky silnice) uzavírka provozu na silnici III.tř.č.1839,v délce: cca
5 000 m,v km staničení: 0,000 (křižovatka silnice I.tř.č.22 /Masarykova ul./ a silnice III.tř.č 1839
/Masarykova ul./)-cca 0,500 (dle mapy silniční sítě okresu Domažlice),ve: městě Domažlice a
v: katastrálním území Domažlice;
2) částečná (vždy jeden jízdní pruh vozovky silnice) uzavírka provozu na silnici III.tř.č.1839,v délce: cca
984 m,v km staničení: 0,000 (křižovatka silnice I.tř.č.22 /Masarykova ul./ a silnice III.tř.č 1839
/Masarykova ul./)-cca 0,984 (začáte...

Načteno

edesky.cz/d/3064168

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Domažlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz