« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Atelier Svatopluk_FCR 2015_SML

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1

evidenční číslo Smlouvy Poskytovatele: S-7033/REG/2015
<br> Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2015
pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského Fondu cestovního ruchu
v rámci Tematického zadání Oblast cestovního ruchu
<br> Oblast podpory Údržba značení pěších a cyklistických tras
<br> Smluvní strany
<br> Středočeský kraj
<br> Se Sídıem Zborovská 81/11,PSČ 150 21,Praha S
<br> zastoupený Mgr.Karlem Horčičkou,náměstkem hejtmana pro regionální rozvoj
IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095
<br> bankovní Spojení: PPF banka a.S <.>,č.ú.: 4440009090/6000
<br> (dále jen „Poskytovatel“)
<br> Atelier Svatopluk,o.p.s <.>
<br> Se Sidıexn Náměstí 71,PSČ 26727,Liteň
<br> zastoupená Janem Havelkou,ředitelem
<br> IČO; 24229610
<br> bankovní Spojení: Česká Spořitelna,a.S <.>,č.ú.: 2318529309/0800
<br> (dále jen „Příjemce“)
<br> uzavírají podle § 10a a následujících zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních
<br> rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „z.č.25012000 Sb.“) tuto smlouvu:
<br> Článek 1
zÁKLADNÍ USTANOVENÍ
<br> 1.Smluvní Strany Se zavazují dodržovat povinnosti a postupy podle z.č.250/2000 Sb.a zákona č.320/2001
Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné Správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „z.č.320/2001 Sb.“) <.>
<br> 2.Dotace poskytovaná dle této Smlouvy Poskytovatelem Příjemci je dle Z.č.320/2001 Sb.veřejnou
<br> finanční podporou <.>
<br> 3.Pro potřeby této Smlouvy Se rozumí:
<br>
<br>
a) dotací peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu Středočeského kraje fyzické nebo právnické osobě
na Stanovený účel <,>
<br> b) finančním vaořádáním dotace přehled o čerpání a použití poskytnutých peněžních prostředků (dále
<br>
<br> jen „Vyúčtování Akce/Projektu“) a vrácení nepoužitých peněžních prostředků do rozpočtu
Středočeského kraj e <,>
<br> c) porušením rozpočtové kázně každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků
<br>
<br> poskytnutých jako dotace z rozpočtu Středočeského kraje <,>
<br> d) neoprávněným použitím peněžních prostředků je jejich použití,kterým byla porušena povinnost
<br>
<br> Stanovená právním předpisem,přímo použitelným předpisem Evropské unie nebo veřejnoprávní
<br> smlouvou.Za neoprávněné použití peněžních prostředků Se považuje také
<br> 0 porušení povinnosti,která Souvisí S účelem,na který byly peněžní prostředky poskytnuty <,>
Stanovené právním předpisem,přímo použitelným předpisem Evropské unie,veřejnoprávní
Smlouvou nebo při poskytnutí peněžních prostředků podle zvláštního právního předpisu,ke
kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet Příjemce <,>
<br> 0 porušení povinnosti Stanovené v předchozím odstavci,ke kterému došlo před připsáním
peněžních prostředků na účet Příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních
prostředků na účet Příjemce Se považuje Za den porušení rozpočtové kázně <,>
<br> 0 neprokáže-li Příjemce peněžních prostředků,jak byly tyto prostředky použity <,>
<br> e) Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých prostředků ve
Stanoveném termínu; dnem porušení rozpočtové kázně je v tomto případě den následující po dni <,>
v němž marně uplynul termín Stanovený pro vrácení poskytnutých prostředků.<,>
<br> í) ukončením Akce/Proiektu
<br> 0 u neStavební Akce/nestavebního Proiektu datum převzetí díla nebo datum převzetí dodávky
realizace Akce/Projektu,které je uvedené v předávacím protokolu mezi Příj emcem a dodavatelem
realizace Akce/Projektu,nebo,není-li takovýto protokol,pak datum zdanitelného plnění na
posledním uhrazeném daňovém dokladu,nejpozději však do 1 roku od oboustranného podpisu
této Smlouvy,nestanoví-li Se v této Smlouvě jinak nebo nepovolí-li Poskytovatel (tj.Rada
Středočeského kraje nebo případně Zastupitelstvo Středočeského kraj e) jinak <,>
<br> 0 u Stavební Akce/Stavebního Proiektu bez Stavebního povolení datum převzetí díla realizace
Akce/Projektu,které je uvedené v předávacím protokolu mezi Příjemcem a dodavatelem realizace
Akce/Projektu,nebo,není-li takovýto protokol,pak datum Zdanitelného plnění na posledním
uhrazeném daňovém dokladu,nejpozději však do l roku od oboustranného podpisu této Smlouvy <,>
nestanoví-li Se v této smlouvě jinak nebo nepovolí-li Poskytovatel (tj.Rada Středočeského kraje
nebo případně Zastupitelstvo Středočeského kraje) jinak <,>
<br> 0 u Stavební Akce/Stavebního Proiektu Se Stavebním povolením Získání kolaudačního Souhlasu
<br> podle § 122 zákona č.183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu (Stavební Zákon),ve
<br>.2-
<br>
<br>
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební Zákon“),popř.povolení předčasného užívání Stavby
dle § 123 Stavebního Zákona nebo popř.povolení zkušebního provozu podle § 124 Stavebního
Zákona nebo případně,nejde-li o Stavbu uvedenou v § 122 Stavebního Zákona,na Základě
oznámení Záměru o užívání dokončené Stavby Stavebnimu úřadu podle § 120 odst.1 Stavebního
Zákona po ověření Stavebním úřadem Splnění podmínek podle § 119 o...

Načteno

edesky.cz/d/305992

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz