« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Mělník_FCR 2015_dopis SML

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1

"--.<.> -ˇ evidenční číslo Smlouvy Poskytovatelé: S-7368/REG/2015
<br> Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2015
pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského Fondu cestovního ruchu
v rámci Tematického zadání Oblast cestovního ruchu
<br> Oblast podpory Podpora rozvoje rekreační cyklistiky
<br> Smluvní strany
<br> Středočeský kraj
<br> Se Sídlem Zborovská 81/11,PSČ 150 21 Praha 5 <,>
<br> Zastoupený Mgr.Karlem Horčičkou,náměstkem hejtmana pro regionální rozvoj
IČ: 70891095 DIČ; CZ70891095
<br> bankovní Spojení: PPF banka a.S <.>,č.ú.: 4440009090/6000
<br> (dále jen „Poskytovatel“)
<br> Město Mělník
<br> Se Sídlem Náměstí Míru 1,PSČ 27601,Mělník
<br> zastoupené Mgr.Petrem Volfem,místostarostou
<br> IČ: 00237051
<br> bankovní Spojení; Česká národní banka,č.ú.: 94-2224171/0710
<br> (dále jen „Příjemce“)
<br> uzavírají podle § 10a a následujících zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních
<br> rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „z.č.250/2000 Sb.“) tuto smlouvu:
<br> Článek 1
zÁKLADNÍ USTANOVENÍ
<br> l.Smluvní Strany se zavazují dodržovat povinnosti a postupy podle z.ě.250/2000 Sb.a Zákona č.320/2001
Sb <.>,O finanění kontrole ve veřejné Správě a O Změně některých zákonů (zákon o finanění kontrole),ve
Znění pozdějších předpisů (dále jen „2.č.320/2001 Sb.“) <.>
<br> 2.Dotace poskytovaná dle této Smlouvy Poskytovatelem Příjemci je dle z.č.320/2001 Sb.veřejnou
<br> finanění podporou <.>
<br>
<br> 3.Pro potřeby této Smlouvy Se rozumí:
a) dotací peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu Středočeského kraje fyzické nebo právnické Osobě
na Stanovený účel <,>
<br> b) finaněním vvpořádáním dotace přehled o čerpání a použití poskytnutých peněžních prostředků (dále
<br>
<br> jen „vyúčtování Akce/Projektu“) a vrácení nepoužitých peněžních prostředků do rozpočtu
Středočeského kraje <,>
<br> c) porušením rozpočtové kázně každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků
<br>
<br> poskytnutých jako dotace z rozpočtu Středočeského kraje <,>
<br> d) neoprávněným použitím peněžních prostředků je jejich použití,kterým byla porušena povinnost
<br>
<br> Stanovená právním předpisem,přímo použitelným předpisem Evropské unie nebo veřejnoprávní
<br> Smlouvou.Za neoprávněné použití peněžních prostředků Se považuje také
<br> 0 porušení povinnosti,která Souvisí S účelem,na který byly peněžní prostředky poskytnuty <,>
Stanovené právním předpisem,přímo použitelným předpisem Evropské unie,veřejnoprávní
Smlouvou nebo při poskytnutí peněžních prostředků podle zvláštního právního předpisu,ke
kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet Příjemce <,>
<br> 0 porušení povinnosti Stanovené v předchozím odstavci,ke kterému došlo před připsáním
peněžních prostředků na účet Příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních
prostředků na účet Příjemce Se považuje za den porušení rozpočtové kázně <,>
<br> 0 neprokáže-li Příjemce peněžních prostředků,jak byly tyto prostředky použity <,>
<br> e) zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých prostředků ve
Stanoveném termínu; dnem porušení rozpočtové kázně je v tomto případě den následující po dni <,>
v němž marně uplynul termín Stanovený pro vrácení poskytnutých prostředků.<,>
<br> i) ukončením Akce/Proiektu
<br>
<br> 0 u nestavební Akce/nestavebního Proiektu datum převzetí díla nebo datum převzetí dodávky
realizace Akce/Projektu,které je uvedené v předávacím protokolu mezi Příjemcem a dodavatelem
realizace Akce/Projektu,nebo,není-li takovýto protokol,pak datum zdanitelného plnění na
posledním uhrazeném daňovém dokladu,nejpozději však do l roku od Oboustranného podpisu
této Smlouvy,nestanoví-li Se vtéto Smlouvě jinak nebo nepovolí-li Poskytovatel (tj.Rada
Středočeského kraje nebo případně Zastupitelstvo Středočeského kraje) jinak <,>
<br> 0 u Stavební Akce/Stavebního Proiektu bez stavebního povolení datum převzetí díla realizace
Akce/Projektu,které je uvedené v předávacím protokolu mezi Příjemcem a dodavatelem realizace
Akce/Projektu,nebo,není-li takovýto protokol,pak datum zdanitelného plnění na posledním
uhrazeném daňovém dokladu,nejpozději však do l roku od oboustranného podpisu této Smlouvy <,>
nestanoví-li Se v této Smlouvě jinak nebo nepovolí-li Poskytovatel (tj.Rada Středočeského kraje
<br> nebo případně Zastupitelstvo Středočeského kraje) jinak <,>
<br>
<br> 0 u Stavební Akce/Stavebního Proiektu Se Stavebním povolením získání kolaudačního Souhlasu
podle § 122 Zákona č.183/2006 Sb.o územním plánování a Stavebním řádu (Stavební zákon),ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“),popř.povolení předčasného užívání Stavby
dle § 123 Stavebního zákona nebo popř.povolení zkušebního provozu podle § 124 Stavebního
Zákona nebo případně,nejde-li o Stavbu uvedenou v § 122 stavebního Zákona,na základě
oznámení záměru o užívání dokončené Stavby Stavebnímu úřadu podle § 120 odst.1 stavebního
Zákona po ověření Stavebním úřadem Splnění podmínek podle § 119 odst.2 Stavebního ...

Načteno

edesky.cz/d/305990

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz