« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Oznámení o zahájení řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1

V Praze dne:
<br> 12.1.2016
<br> Dle rozdělovníku
<br> Číslo jednací:
<br> 004583/2016/KUSK OŽP/HoA
<br> Spisová značka:
<br> SZ_076104/2015/KUSK/7
<br> Oprávněná úřední
osoba:
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXX l.XXX
Oznámení o zahájení řízení a zaslání žádosti k vyjádření
<br> I <.>
Krajský úřad Středočeského kraje (dále jen „krajský úřad“),jako příslušný správní úřad podle
ustanovení § 33 písm.a) zákona č.76/2002 Sb <.>,o integrované prevenci a omezování
znečištění,o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů,v platném
znění (dále jen „zákon o integrované prevenci“),obdržel dne 25.5.2015 žádost společnosti
LIPRA PORK,a.s <.>,se sídlem 512 63
<br> Rovensko pod Troskami - Štěpánovice 38 <,>
<br> IČ: 463 56 118,zastupované společností ChemEko podniková ekologie,spol.s.r.o <.>,spol <,>
sídlem Pod Návsí 88,196 00 Praha 9,IČ 266 98 277,o vydání změny integrovaného povolení
pro zařízení:
„Výrobní středisko pro chov prasat Lipec“ <,>
zařazeného podle přílohy č.1 zákona o integrované prevenci do kategorie 6.6.c) Intenzivní
chov drůbeže nebo prasat s prostorem pro více než 750 kusů prasnic <.>
<br> Krajský úřad oznamuje ve smyslu § 44 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen,<,> správní řád“) účastníkům řízení a příslušným správním
úřadům,že dne 25.5.2015 bylo v předmětné věci zahájeno správní řízení o změně
integrovaného povolení <.>
Předmětem řízení o změně integrovaného povolení je zrušení výkrmu prasat,zbourání jedné
haly (odchovna prasniček) a centralizování rozmnožovacího chovu do objektu,kterou tvoří
dvě budovy spojené budovou sociální zázemí zaměstnanců ve tvaru písmene H.Na základě
výše uvedených změn dojde ke snížení kapacity farmy o 197 dobytčích jednotek.Dále je
předmětem řízení vybudování mechanickobiologické ČOV,instalace nového záložního
<br> Zborovská 11,150 21 Praha 5
<br> tel.: 257 280 655 fax: 257 280 170 holasova@kr-s.cz
<br> www.kr-stredocesky.cz
<br> strana 2 / 3
zdroje,schválení základní zprávy a v souvislosti s těmito změnami aktualizace provozní
dokumentace <.>
Krajský úřad shledal,podle § 19a odst.2 zákona o integrované prevenci,že jedná
o podstatnou změnu v provozu zařízení,protože by požadovaná změna integrovaného
povolení mohla mít nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí a naplňuje tak
podstatu § 2 písm.i) zákona o integrované prevenci <.>
Krajský úřad v souladu s ustanovením § 8 odst.1 písm.a) a b) zákona o integrované prevenci
zasílá žádost k vyjádření účastníkům řízení a příslušným správním úřadům <.>
Účastníky řízení a příslušné správní úřady žádáme,aby se ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení
tohoto oznámení k žádosti vyjádřili (§ 9 odst.1 a odst.3 zákona o integrované prevenci) <.>
Krajský úřad Středočeského kraje v souladu s § 11 zákona o integrované prevenci žádá
organizaci CENIA,jako odborně způsobilou osobu dle § 6 zákona o integrované prevenci
o zpracování odborného vyjádření k celé žádosti,a to v zákonem stanovené lhůtě,tj.do 30
dnů od doručení žádosti <.>
K vyjádření zaslaným krajskému úřadu po této lhůtě dle § 9 odst.4 zákona o integrované
prevenci nebude přihlédnuto <.>
Dále se žádá obec Lipec,ve smyslu § 8 odst.2 zákona o integrované prevenci,o zveřejnění
stručného shrnutí údajů ze žádosti podle § 4 odst.1 písm.d) zákona na úřední desce obce
na dobu 30 dnů a zároveň se žádá o zpětné potvrzení doby skutečného zveřejnění na úřední
desce.V této lhůtě podle § 8 odst.2 zákona může každý zaslat Krajskému úřadu
Středočeského kraje,odboru životního prostředí a zemědělství své písemné vyjádření <.>
V rámci řízení jsou účastníci řízení oprávněni:
-
<br> navrhovat důkazy a činit i jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání změny
integrovaného povolení,pokud správní úřad usnesením tuto dobu neomezí
<br> -
<br> vyjádřit v řízení své stanovisko,a pokud o to požádají,poskytne jim správní úřad
informace o řízení
<br> -
<br> nahlížet do správního spisu a žádat o vydání kopií jednotlivých písemností
<br> -
<br> žádat sdělení oprávněných úředních osob,které v dané věci činí úkony
<br> -
<br> před vydáním rozhodnutí se vyjádřit k jeho podkladům
<br> strana 3 / 3
Krajský úřad,jako orgán příslušný k vedení navazujícího řízení podle §3 písmena g) zákona
č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“) upozorňuje,že se jedná
o řízení,jehož předmětem je povolení záměru posuzovaného podle zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí a pro které bylo vydáno stanovisko EIA <.>
Veřejnost může v navazujícím řízení uplatňovat připomínky k záměru.Připomínky lze
uplatnit ve lhůtě do 30 dnů od zveřejnění informací podle § 9b odst.1 zákona na úřední
desce.Splnění podmínek podle § 3 písm.i) bodu 2 doloží dotčená veřejnost v podání
písemného oznámení formou určenou zákonem <.>
Do dokumentů zveřejněných dle § 16 zákona,lze nahlížet v informačním systému EIAhttp://www.cenia.cz/EIA <.>
V rámci řízení lze nahlížet do žádostí o integr...

Načteno

edesky.cz/d/305989


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz