« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Zveřejnění smlouvy MŠ Beruška - Ladybird, Hovorčovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1

'_ - Krajský úřad Středočeského kraje v
f k ' L "/T Zborovská ll,Praha 5 - Smíchov,PSC 150 21
' ` : 70891095
Zastoupený: Mgr.Lenkou Šmídovou (na základě plné moci)
Bankovní Spojení: 20095-2028111/0710
(dále jen „poskytovatel“)
<br>
<br> a
Název: Mateřská škola Beruška ~ Ladybird S.r.o <.>
<br> IČO: 28964535
<br> Sídlo: Revoluční 14,250 64 Hovorčovice
<br> Zastoupena: Jitkou Hroudovou a Věrou Vrbovou - jednatelé Společnosti
<br> Bankovní Spojení: 2505219349/0800
(dále jen „Příjemce“)
<br> uzavírají podle zákona č.306/1999 Sb <.>,o poskytování dotací Soukromým školám <,>
předškolním a školským zařízením,ve Znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) Za dále
uvedených podmínek tuto
<br> Smıønvn č.S-7923/šKS/2016
o poskytnutí dotace na školní rok 2016/2017
<br> DOTACE
Čı.I
Smluvní Strany konstatují,že podmínky § 2 a 3 Zákona pro poskytnutí dotace byly Splněny <,>
neboť do 15.října 2015 příjemce předložil krajskému úřadu:
1) vyúčtování dotace čerpané v předchozím školním roce <,>
2) rozbor hospodaření S dotací poskytnutou v předchozím školním roce <.>
<br> ČI.II
Na základě Splnění podmínek uvedených v čl.I Se stanoví procentní podíl z normativu
v Souladu S § 4 odst.5 zákona u:
<br> o Mateřská škola (IZO 181 041 324)
Kapacita: 23 dětí Předpokládaný počet dětí: 23 žáků
Procentní podíl: 60 % dotace
<br> 0 Školní jídelna - výdejna (IZO 181 041 332)
Kapacita: 23 dětí Předpokládaný počet dětí: 23 žáků
Procentní podíl: 60 % dotace
<br> Cl.III
<br> 1.Předmětem Smlouvy o poskytnutí dotace je vymezení práv a povinností Smluvních Stran
při poskytnutí a využití dotace ze Státního rozpočtu ve školním roce 2016/2017 příjemci <.>
Dotaci je příjemce oprávněn použít pouze ke Svému běžnému provozu a k financování
neinvestičních výdajů Souvisejících S Výchovou a vzděláváním v Souladu S § 1 odst.2
zákona <.>
<br> 2.Dotaci nelze použít k úhradě nájemného v rámci Smlouvy o koupi najaté věci uzavřené
po 1.1ednu 1997.Dotace ze Státního rozpočtu Se poskytuje škole nebo školskému
zařízení,nikoliv jej ich zřizovateli <.>
<br> 10 <.>
<br> b)
<br> a)
b)
<br> a)
b)
<br> 0)
2 <.>
<br>
<br> Příjemce dotace Souhlasí Se zveřejněním Svého názvu,adresy,dotačního titulu a
výše poskytnuté dotace v Souladu S příslušnými právními předpisy <.>
<br> Příjemce dotace prohlašuje,že není v prodlení S plněním platebních závazků vůči
poskytovateli dotace <.>
<br> Dotace bude poskytována podle skutečného počtu žáků uvedeného ve školních matrikách
pro školní rok 2016/2017,nejvýše však do výše povoleného počtu žáků uvedeného Ve
školském rejstříku.Počet žáků bude upřesňován v Souladu S § 6 odst.3 zákona <.>
<br> Dotace je poskytována formou záloh na kalendářní čtvrtletí.Poskytovatel poskytuje dotaci
převodem finančních prostředků na bankovní účet příjemce <.>
<br> Pokud dojde v průběhu školního roku ke změně počtu žáků ve Srovnání S počtem,na který
Se poskytuje dotace,příjemce neprodleně tuto Skutečnost písemně oznámí a zároveň
hodnověmě prokáže krajskému úřadu <.>
<br> Výše dotace může být v průběhu školního roku,kdy je poskytována,Snížena,poskytována
na kratší období než je uvedeno v této Smlouvě,nebo zvýšena v Souladu S regulačními
opatřeními k čerpání výdajů Státního rozpočtu,o nichž rozhodla vláda nebo ministr
financí <.>
<br> Pokud škola nepředloží krajskému úřadu vyúčtování poskytnuté dotace podle Skutečnosti
kalendářního roku dle vyhlášky Ministerstva financí č.367/2015 Sb <.>,kterou Se Stanoví
zásady a lhůty finančního vypořádání vztahů Se Státním rozpočtem,Státními finančními
aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání),může být výše dotace
Snížená nebo poskytnuta na kratší období než je uvedeno v této Smlouvě <.>
<br> Dotace Se upraví od počátku čtvrtletí následujícího po změně,kdy došlo k přeplatku či
nedoplatku,a tento je vyúčtován podle § 6 odst.7 zákona č.306/ 1999 Sb <.>
<br> Čı.IV
Poskytovatel může odstoupit od Smlouvy:
v Souladu S § 6 odst.4 zákona zjistí-li v průběhu školního roku Česká školní inspekce
nebo jiný kontrolní orgán závažné nedostatky v činnosti příjemce a nedojde-li k jiné
dohodě <,>
pokud zjistí,že dotace byla příjemci poskytnuta na základě neúplných nebo nepravdivých
údajů <.>
<br> C1.V
Odstoupením poskytovatele od Smlouvy Se Smlouva ruší ode dne následujícího po
odstoupení <.>
Smlouva o poskytnutí dotace Se dále zrušuje dnem,kdy:
nabylo právní moci rozhodnutí o vyřazení školy ze školského rejstříku <,>
příjemce jako právnická osoba byl zrušen,byl na něj vyhlášen konkurs nebo zahájena
likvidace <.>
<br> C1.VI
l.Poskytnutou dotaci nebo příslušnou její část příjemce vrátí na účet poskytovatele do 15
dnů po obdržení písemné výzvy,jestliže dotace nebo její část:
byla použita v rozporu S účelem,pro který byla poskytnuta <,>
byla získána na základě nepravdivých údajů <,>
byla poskytnuta na období,kdy škola nebo školské zařízení nebyla zařazena Ve školském
rejstříku <.>
Pokud Skutečnosti podle bodu 1 tohoto článku jsou zjištěny v kalendářních letech
<br> následujících po roce,ve kterém byla dotace poskytnuta,vrátí příjemce...

Načteno

edesky.cz/d/305985

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz