« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Zveřejnění smlouvy Praktická škola Chotěšice, o.p.s.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1

Krajský úřad Středočeského kraje
Zborovská 11,Praha 5 - Smíchov,PSČ 150 21
70891095
Zastoupený: Mgr.Lenkou Šmídovou (na základě plně moci)
Bankovní Spojení: 20095-2028111/0710
<br> (dále jen „poskytovate1“)
<br>
<br> a
Název: Praktická škola Chotěšice,0.p.s <.>
<br> ICO: 25 785 486
<br> Sídlo: Chotěšice 75,Dymokury,PSČ 289 01
Zastoupena: Mgr.Michalem Smídem -ředitelem školy
<br> Bankovní spojení: 2662702369/0800
(dále jen „příjemce“)
<br> uzavírají podle Zákona č.306/1999 Sb <.>,o poskytování dotací soukromým školám <,>
předškolním a školským zařízením,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) za dále
uvedených podmínek tuto
<br> smlouvu č.S- 34%? 7/ŠKs/2016
o poskytnutí dotace a O zvýšení dotace na školní rok 2016/2017
<br> DOTACE
Čı.I
<br> Smluvní Strany konstatují,že podmínky § 2 a 3 zákona pro poskytnutí dotace byly splněny <,>
neboť do 15.října 2015 příjemce předložil krajskému úřadu:
1) vyúčtování dotace čerpané V předchozím školním roce <,>
2) výroční zprávu o činnosti za předchozí školní rok <,>
3) rozbor hospodaření s dotací poskytnutou v předchozím školním roce <,>
4) informaci o projednání výroční zprávy o činnosti školy ve školské radě <.>
<br> Čı.II
Na základě Splnění podmínek uvedených V čl.I Se Stanoví procentní podíl z normativu
v souladu S § 4 odSt.5 zákona u:
0 typu školy (Součásti): Praktická škola (IZO 110 450 990)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> kód název forma kapacita předpokládaný Procentni
Oboru oboru studia žáků počet žáků podíl
78-62-C/01 Praktická škola jednoletá denni 12 12 80 %
zvÝŠEıyÍ DOTACE
Cl.III
<br> Smluvní Strany konstatují,že podmínky Stanovené zákonem pro uzavření smlouvy o zvýšení
dotace byly Splněny,neboť příjemce:
1) dostává dotace podle § 4 zákona <,>
<br>
<br> 2) má poslední výsledky hodnocení České školní inspekce alespoň průměrné a v posledním
protokole nebylo Českou školní inspekcí zjištěno závažné porušení platných právních
předpisů <,>
<br> 3) Se zavazuje vynaložit veškerý svůj zisk za příslušný kalendářní rok na vzdělávání a
školské Služby,popřípadě i na rehabilitaci,uskutečňuje-li vzdělávací programy pro žáky
se zdravotním postižením <,>
<br> 4) Splňuje podmínky podle § 5 odst.4 zákona <.>
<br> ČLIv
Na základě Splnění podmínek uvedených v článku III.zvyšuje poskytovatel procentní podíl
z norrnativu v souladu S § 5 odst.2 zákona u:
0 typu školy (součásti): Praktická škola (IZO 110 450 990)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> kód název forma kapacita předpokládaný Procentni
podflse
oboru oboru Studia žáků počet žáků zvyšuje na:
78-62-0/01 Praktická Škola jednoletá dennl 12 12 100 %
ČLV
<br> Příjemce,pokud není obecně prospěšnou Společnosti nebo školskou právnickou osobou,je
povinen doložit vynaložení zisku na vzdělávání a školské Služby v Souladu s § 6 odst.5
zákona.V opačném případě je poskytovatel oprávněn odstoupit od Smlouvy o Zvýšení dotace <.>
<br> sPoLEČNÁIBTANOVENÍ
ČLVI
<br> 1.Předmětem smlouvy o poskytnutí dotace a o zvýšení dotace je vymezení práv a povinností
smluvních Stran při poskytnutí a využití dotace ze Státního rozpočtu ve školním roce
2016/2017 příjemci.Dotaci je příjemce oprávněn použít pouze ke Svému běžnému
provozu a k financování neinvestičních Výdajů souvisejících S výchovou a vzděláváním
v souladu S § 1 odst.2 zákona <.>
<br> 2.Dotaci nelze použít k úhradě nájemného v rámci smlouvy o koupi najaté Věci uzavřené po
1.lednu 1997.Dotace ze Státního rozpočtu se poskytuje škole nebo školskému zařízení <,>
nikoliv jejich zřizovateli <.>
<br> 3.Příjemce dotace Souhlasí Se zveřejněním Svého názvu,adresy dotačního titulu a výše
poskytnuté dotace v Souladu S příslušnými právními předpisy <.>
<br> 4.Příjemce dotace prohlašuje,že není v prodlení S plněním platebních závazků vůči
poskytovateli dotace <.>
<br> 5.Dotace bude poskytována podle Skutečného počtu žáků uvedeného ve školních matrikách
pro školní rok 2016/2017,nejvýše však do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve
školském rejstříku.Počet žáků bude upřesňován v Souladu S § 6 odst.3 zákona <.>
<br> 6.Dotace je poskytována formou záloh na kalendářní čtvrtletí.Poskytovatel poskytuje dotaci
převodem finančních prostředků na bankovní účet příjemce <.>
<br> 7.Pokud dojde v průběhu školního roku ke změně počtu žáků ve Srovnání S počtem,na který
Se poskytuje dotace,příjemce neprodleně tuto skutečnost písemně oznámí a zároveň
hodnověmě prokáže krajskému úřadu <.>
<br> 8.Výše dotace může být v průběhu školního roku,kdy je poskytována,snížena,poskytována
na kratší období než je uvedeno v této Smlouvě,nebo zvýšena v Souladu S regulačními
<br>
<br> 10 <.>
<br> H
<br> N
<br> opatřeními k čerpání výdajů Státního rozpočtu,o nichž rozhodla vláda nebo ministr
financí <.>
<br> Pokud škola nepředloží krajskému úřadu vyúčtování poskytnuté dotace podle Skutečnosti
kalendářního roku dle vyhlášky Ministerstva financí č.367/2015 Sb <.>,kterou se Stanoví
zásady a lhůty finančního vypořádání vztahů Se Státním rozpočtem,Státními finančními
aktivy a Národním fondem (vyhlášk...

Načteno

edesky.cz/d/305983

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz