« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Zveřejnění smlouvy REZA MB - MŠ a Jesle, o.p.s., Mladá Boleslav

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1

-o
<br>
<br> Sli-[Ě ní Strany:
<br> Krajský úřad Středočeského kraje
<br> Zborovská 11,Praha 5 - Smíchov,PSČ 150 21
70891095
<br> Zastoupený: Mgr.Lenkou Šmídovou (na základě plné moci)
Bankovní Spojení: 20095-2028111/0710
<br> (dále jen „poskytovatel“)
<br> a
Název: REZA MB - Mateřská škola a Jesle,o.p.S <.>
IČO: 27 392 741 V
<br> Sídlo: Klaudiánova 124,XXXXX XXXXXXXX,PSC XXX XX
Zastoupena: Ing.XXXXXX J uranková
<br> Bankovní Spojení: XX-XXXXXXXXXX/XXXX
(dále jen „příjemce“)
<br> uzavírají podle zákona č.306/1999 Sb <.>,poskytování dotací Soukromým školám <,>
předškolním a školským zařízením,ve Znění pozdějších předpisů o (dále jen „zákon“) za
dále uvedených podmínek tuto
<br> Smlouvu č.S-7989/ŠKS/2016
o poskytnutí dotace a o zvýšení dotace na školní rok 2016/2017
<br> DOTACE
Čı.I
Smluvní Strany konstatují,že podmínky § 2 a 3 zákona pro poskytnutí dotace byly Splněny <,>
neboť do 15.října 2015 příjemce předložil krajskému úřadu:
1) vyúčtování dotace čerpané v předchozím školním roce <,>
2) rozbor hospodaření S dotací poskytnutou V předchozím školním roce <.>
<br> Čı.II
Na základě Splnění podmínek uvedených v čl.I Se Stanoví procentní podíl z normativu
v Souladu S § 4 odSt.5 zákona u:
0 škola (Součásti): předškolní zařízení - mateřská škola (IZO 162 104 278)
Kapacita: 45 dětí Předpokládaný počet dětí: 45 dětí
Procentní podíl: 60 % dotace
<br> 0 škola (Součásti): školní jídelna (IZO 162 104 286)
Kapacita: 45 dětí Předpokládaný počet dětí: 45
Procentní podíl: 60 % dotace
ZVÝŠENÍ DOTACE
ČI.III
Smluvní Strany konstatují,že podmínky Stanovené Zákonem pro uzavření Smlouvy o zvýšení
dotace byly Splněny,neboť příjemce:
<br> __v'fi
<br> 1) dostává dotace podle § 4 zákona <,>
2) má poslední výsledky hodnocení České školní inspekce alespoň průměrné a v posledním
protokole nebylo Českou školní inspekci zjištěno závažné porušení platných právních
předpisů <,>
3) Se zavazuje vynaložit veškerý Svůj zisk za příslušný kalendářní rok na vzdělávání a
školské Služby,popřípadě i na rehabilitaci,uskutečňuje-li vzdělávací programy pro žáky `
Se zdravotním postižením <,>
4) Splňuje podmínky podle § 5 odst.4 zákona <.>
<br> Čııv
Na Základě Splnění podmínek uvedených v článku III.zvyšuje poskytovatel procentní podíl
z normativu v Souladu s § 5 odst.2 zákona u:
<br> 0 škola (Součásti): předškolní zařízení - mateřská škola (IZO 162 104 278)
<br> Kapacita: 45 dětí Předpokládaný počet dětí: 45 dětí
Procentní podíl se zvyšuje na: 100% dotace
<br> 0 škola (Součásti): školní jídelna (IZO 162 104 286 )
<br> Kapacita: 45 jídel Předpokládaný počet Stravovaných: 45 dětí
Procentní podíl se zvyšuje na: 100% dotace
ČLV
<br> Příjemce,pokud není obecně prospěšnou Společnosti nebo školskou právnickou osobou,je
povinen doložit vynaložení Zisku na vzdělávání a školské Služby v Souladu S § 6 odst.5
Zákona.V opačném případě je poskytovatel oprávněn odstoupit od Smlouvy o zvýšení dotace <.>
<br> SPOLEČNÁIBTANOVENÍ
ČLVI
<br> l.Předmětem smlouvy O poskytnutí dotace a o zvýšení dotace je vymezení práv a
povinností Smluvních Stran při poskytnutí a využití dotace Ze Státního rozpočtu ve
školním roce 2016/2017 příjemci.Dotaci je příjemce oprávněn použít pouze ke Svému
běžnému provozu a k financování neinvestičních výdajů Souvisejících S výchovou a
vzděláváním v Souladu S § l odst.2 zákona <.>
<br> 2.Dotaci nelze použít k úhradě nájemného v rámci Smlouvy o koupi najaté věci uzavřené
po 1.1ednu 1997.Dotace ze Státního rozpočtu Se poskytuje škole nebo školskému
zařízení,nikoliv jejich zřizovateli <.>
<br> 3.Příjemce dotace Souhlasí Se zveřejněním Svého názvu,adresy,dotačního titulu avýší
poskytnuté dotace v Souladu S příslušnými právními předpisy <.>
<br> 4.Příjemce dotace prohlašuje,že není v prodlení S plněním platebních závazků vůči
poskytovateli dotace <.>
<br> 5.Dotace bude poskytována podle Skutečného počtu žáků uvedeného ve školních matrikách
pro školní rok 2016/2017,nejvýše však do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve
školském rejstříku.Počet žáků bude upřesňován v Souladu S § 6 odst.3 Zákona <.>
<br> 6.Dotace je poskytována formou záloh na kalendářní čtvrtletí.Poskytovatel poskytuje dotaci
převodem finančních prostředků na bankovní účet příjemce <.>
<br> 10 <.>
<br>
<br>
<br> Pokud dojde v průběhu školního roku ke změně počtu žáků ve Srovnání S počtem,na který
Se poskytuje dotace,příjemce neprodleně tuto Skutečnost písemně oznámí a zároveň
hodnověmě prokáže krajskému úřadu <.>
<br> Výše dotace může být v průběhu školního roku,kdy je poskytována,Snížená,poskytována
na kratší Období než je uvedeno vtéto Smlouvě,nebo zvýšena v Souladu S regulačními
opatřeními k čerpání výdajů státního rozpočtu,o nichž rozhodla vláda nebo ministr
financí <.>
<br> Pokud škola nepředloží krajskému úřadu vyúčtování poskytnuté dotace podle Skutečnosti
kalendářního roku dle vyhlášky Ministerstva financi č.367/2015 Sb <.>,kterou Se Stanoví
zásady a lhůty finančního vypořádání Vztahů Se Státním rozpočtem,Státními finančními
aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání),mů...

Načteno

edesky.cz/d/305982

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz