« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Zveřejnění smlouvy Soukr. ZUŠ Dr. Lidinské, Beroun

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1

<.> "IW -ı-N- n' 'r I.'II--ı'
<.> '-ı <.>
Rx ı I L't“ -
<br> Sml'üíŤ'ní Strany:
<br> Název: Krajský úřad Středočeského kraje v
<br> Sídlo: Zborovská 11,Praha 5 - Smíchov,PSC 150 21
IČO: 70891095 ˇ
<br> Zastoupený: Mgr.Lenkou Smídovou (na Základě plné moci)
<br> Bankovní Spoj ení: 20095-2028111/0710
(dále jen „poskytovatel“)
<br> a
Název: Soukromá Základní umělecká škola Dr.Lidinské
IČO: 713 40 742
<br> Sídlo: U Stadionu 787,266 01 Beroun
<br> Zastoupena: ředitelem školy Josefem Štěpánkem
<br> Bankovní Spojení: 35-0360300349/0800
(dále jen „Příjemce“)
<br> uzavírají podle Zákona č.306/1999 Sb <.>,o poskytování dotací Soukromým školám <,>
předškolním a školským Zařízením,ve Znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) Za dále
uvedených podmínek tuto
<br> smıønvn č.S-7985/šKS/2016
0 poskytnutí dotace a o zvýšení dotace na školní rok 2016/2017
<br> DOTACE
<br> Cl.I
Smluvní Strany konstatují,Že podmínky § 2 a 3 Zákona pro poskytnutí dotace byly splněny <,>
neboť do 15.října 2015 příjemce předložil krajskému úřadu:
l) vyúčtování dotace čerpant'I \' předchozím šlávfııím roce <,>
2) rozbor hospodaření S dotací poskytnutou v předchozím školním roce <.>
<br> ČI.II
Na Základě Splnění podmínek uvedených v čl.I Se Stanoví procentní podíl Znormativu
v Souladu S § 4 odSt.5 Zákona u:
<br> 0 škola (součásti): Základní umělecká škola (IZO 015 350 100)
<br> Kapacita: 500 žáků Plcdpolx'ládaný počet žáků: 500 Žáků
Z toho: hudební obor: 500 Žáků
Procentní podíl: 50 % dotace
<br> ZVÝŠENÍ DOTACE
ČI.III
Smluvní Strany konstatují,Že podmínky Stanovcné zákonem pro uzavření Smlouvy o zvýšení
dotace byly Splněny,neboť příìcmce:
<br>
<br> 1) dostává dotace podle § 4 zákona <,>
<br> 2) má poslední výsledky hodnocení České školní inspekce alespoň průměrné a v posledním
protokole nebylo Českou školní inspekcí zjištěno závažné porušení platných právních
předpisů <,>
<br> 3) se ZavaZuje vynaložit veškerý Svůj Zisk za příslušný kalendářní rok na vzdělávání a
školské Služby,popřípadě i na rehabilitaci,uskutečňuje-li vzdělávací programy pro žáky
Se Zdravotním postižením <,>
<br> 4) Splňuje podmínky podle § 5 odSt.4 zákona <.>
<br> ČLIV
Na Základě Splnění podmínek uvedených v článku III.zvyšuje poskytovatel procentní podíl
z normativu v Souladu s § 5 odSt.2 Zákona u:
<br> 0 škola (součásti): Základní umělecká škola (IZO 015 350 100)
Kapacita: 500 žáků Předpokládaný počet žáků: 500 žáků
Z toho: hudební obor: 500 žáků
Procentní podíl Se Zvyšuje na: 100 % dotace
<br> ČLV
Příjemce,pokud není obecně prospěšnou Společnosti nebo školskou právnickou osobou,je
povinen doložit vynaložení zisku na vzdělávání a školské Služby v Souladu S § 6 odSt.5
zákona.V opačném případě je poskytovatel oprávněn odstoupit od Smlouvy o Zvýšení dotace <.>
<br> SPOLEČNÁtmTANovENÍ
ČLVI
<br> 1.Předmětem smlouvy o poskytnutí dotace a o Zvýšení dotace je vymezení práv a
povinností Smluvníeh Stran při poskytnutí a využití dotace ze Státního rozpočtu ve
školním roce 2016/2017 příjemci.Dotaci je příjemce oprávněn použít pouze ke Svému
běžnému provozu a k financování neinvestičních výdajů Souvisejicích S výchovou a
vzděláváním v Souladu S § 1 odSt.2 Zákona <.>
<br> 2.Dotaci nelze použít k úhradě nájemného v rámci smlouvy o koupi najaté věci uzavřené
po 1.1ednu 1997.Dotace Ze Státního rozpočtu Se poskytuje škole nebo školskému
Zařízení,nikoliv jejich zřizovateli <.>
<br> 3.Příjemce dotace Souhlasí Se zveřejněním Svého názvu,adresy,dotačního titulu a
výše poskytnuté dotace v Souladu S příslušnými právními předpisy <.>
<br> 4.Příjemce dotace prohlašuje,že není v prodlení S plněním platebních Závazků vůči
poskytovateli dotace <.>
<br> 5.Dotace bude poskytována podle Skutečného počtu žáků uvedeného ve školních matrikách
pro školní rok 2016/2017,nejvýše však do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve
školském rejstříku.Počet žáků bude upřesňován v Souladu S § 6 odSt.3 zákona <.>
<br> 6.Dotace je poskytována formou Záloh na kalendářní čtvrtletí.Poskytovatel poskytuje dotaci
převodem finančníeh prostředků na bankovní účet příjemce <.>
<br> 7.Pokud dojde v průběhu školního roku ke změně počtu žáků ve Srovnání s počtem,na který
Se poskytuje dotace,příjemce neprodleně tuto skutečnost písemně oznámí a Zároveň
hodnověrně prokáže krajskému úřadu <.>
<br> 8.Výše dotace může být v průběhu školního roku,kdy je poskytována,Snížena,poskytována
na kratší obdobi než je uvedeno v této Smlouvě,nebo Zvýšena v souladu S regulačními
<br>
<br> 10 <.>
<br> opatřeními k čerpání výdajů státního rozpočtu,o nichž rozhodla vláda nebo ministr
financí <.>
<br> Pokud škola nepředloži krajskému úřadu vyúčtování poskytnuté dotace podle Skutečnosti
kalendářního roku dle vyhlášky Ministerstva financí č.367/2015 Sb <.>,kterou Se Stanoví
zásady a lhůty finančniho vypořádání vztahů Se státním rozpočtem,státními finančními
aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančnim vypořádání),může být výše dotace
Snížena nebo poskytnuta na kratší obdobi než je uvedeno v této Smlouvě <.>
<br> Dotace Se upraví od počátku čtvrtletí následující...


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz