« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Zveřejnění smlouvy Středisko volného času Kroužky, Průhonice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1

3.11„` x
Nıłjdìl'fl-Lù
<br> _)
<br> '_ı
<.> _'łx In" <,>
<.> 'Hp' `
<br>
<br>
<br> Krajský úřad Středočeského kraje
<br> Zborovská 11,Praha 5 _ Smiøhøv,PSČ 150 21
70891095
<br> Mgr.Lenkou Šmídovou (na Základě plně moci)
20095-2028111/0710
<br> Zastoupený:
Bankovní Spojení:
( dále jen „poskytovatel“)
<br> a
Název: Středisko volného času Kroužky pro děti Střední Čechy
IČO; O3 691 381
<br> Sídlo: Třešňová 386,252 43 Průhonice
<br> Zastoupena: Mgr.Markem Vraným
<br> Bankovní Spojení: l 15-878210217/0100
(dále jen „příj emce“)
<br> uzavírají podle Zákona č.306/1999 Sb <.>,O poskytování dotací Soukromým školám <,>
předškolním a školským zařízením,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) Za dále
uvedených podmínek tuto
<br> Sınıønvu č.S-7982/ŠKs/2016
o poskytnutí dotace a 0 zvýšení dotace na školní rok 2016/2017
<br> DOTACE
Cl.I
Smluvní Strany konstatují,že podmínky § 2 a 3 Zákona pro poskytnutí dotace byly splněny <.>
<br> Cl.II
Na základě Splnění podmínek uvedených v čl.I Se Stanoví procentní podíl z normativu
v Souladu s § 4 odst.5 zákona u:
° Středisko Volného času (IZO 181 064 411)
Kapacita: neuvádí se Nejvyšší možný počet klientů: 900
Předpokládaný počet dětí: 900 dětí Procentní podíl: 50 % dotace
<br> Čı ZVÝŠENÍ DOTACE
Čı.III
<br> Smluvní Strany konstatují,že podmínky Stanovené zákonem pro uzavření smlouvy o Zvýšení
<br> dotace byly Splněny,neboť příjemce:
<br> l) dostává dotace podle § 4 Zákona <,>
<br> 2) má poslední výsledky hodnocení České školní inspekce alespoň průměrné a v posledním
protokole nebylo Českou školní inspekci Zjištěno závažné porušení platných právních
předpisů <,>
<br> 3) Se ZavaZuje vynaložit veškerý svůj zisk za příslušný kalendářní rok na vzdělávání a
školské Služby,popřípadě i na rehabilitaci,uskutečňuje-li vzdělávací programy pro žáky
Se Zdravotním postižením <,>
<br> 4) Splňuje podmínky podle § 5 odst.4 Zákona <.>
<br> Čı.IV
Na Základě Splnění podmínek uvedených v článku III.Zvyšuje poskytovatel procentní podíl
Z normativu v souladu S § 5 odst.2 Zákona u:
° Středisko volného času (IZO 181 064 411)
<br> Kapacita: neuvádí se
Předpokládaný počet dětí: 900 dětí
<br> Nejvyšší možný počet klientů: 900
Procentní podíl Se Zvyšuje na: 80 % dotace
<br> Čı.V
<br> Příjemce,pokud není obecně prospěšnou Společnosti nebo školskou právnickou osobou,je
povinen doložit vynaložení zisku na vzdělávání a školské Služby v souladu s § 6 odst.5
zákona.V opačném případě je poskytovatel oprávněn odstoupit od Smlouvy o Zvýšení dotace <.>
<br> 10 <.>
<br> SPOLEČNÁ USTANovENÍ
Čı.vI
<br> Předmětem Smlouvy o poskytnutí dotace a O zvýšení dotace je vymezení práv a
povinností smluvních Stran při poskytnutí a Využití dotace Ze Státního rozpočtu ve
školním roce 2016/2017 příjemci.Dotaci je příjemce oprávněn použít pouze ke Svému
běžnému provozu a k financování neinvestičních výdajů Souvisejících S výchovou a
vzděláváním v souladu s § 1 odst.2 Zákona <.>
Dotaci nelze použít k úhradě nájemného v rámci smlouvy o koupi najaté věci uzavřené
po 1.1ednu 1997.Dotace Ze státního rozpočtu Se poskytuje škole nebo školskému
Zařízení,nikoliv jejich Zřizovateli <.>
Příjemce dotace Souhlasí se zveřejněním Svého názvu,adresy,dotačního titulu a
výše poskytnuté dotace v Souladu S příslušnými právními předpisy <.>
Příjemce dotace prohlašuje,že není v prodlení S plněním platebních Závazků vůči
poskytovateli dotace <.>
Dotace bude poskytována podle Skutečného počtu žáků uvedeného ve školních matrikách
pro školní rok 2016/2017,nejvýše však do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve
školském rejstříku.Počet žáků bude upřesňován v Souladu s § 6 odst.3 zákona <.>
Dotace je poskytována formou záloh na kalendářní čtvrtletí.Poskytovatel poskytuje dotaci
převodem finančních prostředků na bankovní účet příjemce <.>
Pokud dojde v průběhu školního roku ke Změně počtu žáků ve Srovnání S počtem,na který
se poskytuje dotace,příjemce neprodleně tuto Skutečnost písemně oznámí a Zároveň
hodnověrně prokáže krajskému úřadu <.>
Výše dotace může být V průběhu školního roku,kdy je poskytována,Snížena,poskytována
na kratší období než je uvedeno v této Smlouvě,nebo zvýšena v Souladu s regulačními
opatřeními k čerpání výdajů Státního rozpočtu,o nichž rozhodla vláda nebo ministr
financí <.>
Pokud škola nepředloží krajskému úřadu vyúčtování poskytnuté dotace podle Skutečnosti
kalendářního roku dle vyhlášky Ministerstva financí č.367/2015 Sb <.>,kterou Se stanoví
Zásady a lhůty finančního vypořádání vztahů Se Státním rozpočtem,Státními finančními
aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání),může být výše dotace
snížena nebo poskytnuta na kratší Období než je uvedeno v této Smlouvě <.>
Dotace Se upraví od počátku čtvrtletí následujícího po změně,kdy došlo k přeplatku či
nedoplatku,a tento je Vyúčtován podle § 6 odst.7 zákona č.306/ 1999 Sb <.>
<br> Čı.vII
<br> Poskytovatel může odstoupit od Smlouvy:
<br> a) v Souladu s § 6 odst.4 zákona Zjistí-li v průběhu Školního roku Česká školní inspekce
nebo jiný kontrolní orgán závažné nedostatky v činnosti...

Načteno

edesky.cz/d/305979

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz