« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Zveřejnění smlouvy 2016 - ZODM soupravy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1

Evidenční číslo přidělené Z evidence Smluv: S-7814/ŠKS/2015
<br> Středočeský kraj
<br> Sportovní Souprava pro
Výpravu Středočeského kraje
na Hrách VII.Zimní olympiády
dětí a mládeže
<br>
<br> KUPNÍ SMLOUVA
<br>
<br> Evidenční číslo přidělené z evidence smluv: S-7814/ŠKS/2015
<br> TATO KUPNÍ SMLOUVA (dále jen „Smlouva“) je uzavřena ve Smyslu ustanovení § 2079 a násl <.>
<br> Zákona č.89/2012 Sb <.>,Občanského Zákoníku,ve zneni pozdějších předpisů (dále jen „Občanský
zákoník“)
<br> MEZI SMLUvNÍMI STRANAMI,KTERÝMI JSOU;
<br> Středočeský kraj
Sídla: Zborovská 11,Praha 5,PSČ 150 21
zastoupený: Mgr.Robertem Georgievem,ředitelem Kraj ského úřadu
Středočeského kraje
IČ: 70891095
bankovní spojení: PPF Banka a.s.; Evropská 2690/17; P.O.B.O.X 177
číslo účtu: 4440009090/6000
DÁLE JEN „Kupujicí“
NA STRANĚ JEDNÉ <,>
A
název: INTERIMEX CZ a.s <.>
Sídlo: Tyršova 140,411 55,Terezín
zastoupená: XXXXXX XXXXXXXX Ing.XXXXX XXXXX
XXX XXX XXX,XXX XXX XXX XXX XXX 012
blanka.ouvinova@interimex.cz tomas.Ouvin@interimex.cz
IČ: 25420721
DIČ: cZ25420721
bankovní spojení: ČS a.S.<,>
číslo účtu: 814872/0800
<br> Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským Soudem v Ústí n.L <.>,sp.Zn.oddíl B,vložka 1305
<br> DÁLE JEN „Pradávaüq“
NA STRANE DRUHE <,>
<br> KUPUJÍCÍ A PRODÁVAJÍCÍ SPOLEČNÉ JEN „Smluvní Strany“
NEBO JEDNOTLIVE „Smluvní strana“ <.>
<br> ı.ÚČEL A PŘEDMĚT sMLOUvY
<br> 1.1.Tato Smlouva je uzavírána mezi Prodávajícím a Kupujícím na Základě výsledků Zadávacího
řízení Za účelem realizace veřejné zakázky malého rozsahu S názvem „SPORTOVNÍ
sOUPRAvA PRO vÝPRAvU sTŘEDOČESKÉHO KRAJE NA HRÁCH vII.ZIMNÍ
oLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE“ (dále jen „veřejná zakázka“),nabøť nabidka
Prodávajícího byla vyhodnocena jako nej vhodnější <.>
<br> 1.2.Předmětem této Smlouvy je povinnost Prodávajícího dodat Kupujícímu 101 kusů Sportovních
Souprav s logy+ 28ks mikin s logy dle specifikace uvedené v příloze č.1 této Sınlouvy (dále
jen „Zboží“) za podmínek upravených v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku <,>
v nabídce podané Prodávajícím v rámci Zadávacího řízení na Veřejnou Zakázku a za podmínek
uvedených dále v této Smlouvě a jejich přílohách <.>
<br> 2.1 <.>
<br> 2.2 <.>
<br> 3.1 <.>
<br> 3.2 <.>
<br> 3.3 <.>
<br> 3.4 <.>
<br> 3.5 <.>
<br> 4.1 <.>
<br> Evidenční číslo přidělené z evidence smluv: S-7814/ŠKS/2015
<br> DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
<br> Prodávající je povinen dodat Zboží dle časového harmonogramu:
<br> Zapůjčení zkušební velikostní řady - do 23.11.2015
<br> Odeslání kompletní objednávky včetně Velikosti z KÚ - do 4.12.2015
dodání Souprav dle objednávky - do 8.1.2016
<br> možnost výměny nepotisknutých kusů při změně velikosti- do 17.1.2016
<br> Místem plnění je Sídlo Kupujícího uvedené v záhlaví této Smlouvy <.>
XXXX A PLATEBNÍ PODMÍNKY
<br> Cena Za Zboží dle čl.1.2 této Smlouvy byla Stanovena nabídkou Prodávajícího podanou
na Veřejnou Zakázku a činí 417 508,15 Kč bez daně zpřidané hodnoty (dále jen „DPH“) <.>
DPH činí v Souladu S aktuálně platnou a účinnou právní úpravou 21 %,tedy 87 676,71 Kč <.>
Celková cena včetně DPH tedy činí 505 185,00 Kč (dále jen „Kupní cena“).Kupní cena je
konečná,závazná a obsahuje všechny případné náklady Prodávajícího včetně poplatků.Kupní
cenu je možné změnit či překročit pouze v případě změny příslušných právních předpisů
upravujících výši DPH (v takovém případě bude účtována DPH Ve výši platné k datu
uskutečnění zdanitelného plnění) <.>
<br> Kupní cenu Zaplatí Kupující Prodávajícímu bezhotovostním převodem na bankovní účet
Prodávajícího uvedený v Záhlaví této Smlouvy na Základé daňového dokladu (faktury)
vystavené Prodávajícím <.>
<br> Prodávající vystaví fakturu ke dni uskutečnění zdanitelného plnění,kterým je den podepsání
protokolu O předání a převzetí Zboží podle článku 4.1 této Smlouvy.Splatnost faktury je 30
dní Ode dne jejího doručení Kupujícímu.Povinnost Kupujícího zaplatit Kupní cenu je Splněna
Odepsáním příslušné částky z účtu Kupujícího.Kupující neposkytuje Zálohy.Platby budou
probíhat výhradně v Kč (CZK),rovněž veškeré cenové údaje na faktuře budou v této měně <.>
<br> Faktura bude Obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle Zákona č.563/1991
Sb <.>,O účetnictví,Ve znění pozdějších předpisů,a Zákona č.235/2004 Sb <.>,o XXXX Z přidané
hodnoty,ve znění pozdějších předpisů,(jedná Se především O označení faktury a její číslo <,>
obchodní firmu/název,Sídlo a IC Prodávajícího,předmět Smlouvy,bankovní spojení <,>
fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle §435
Občanského Zákoníku.Faktura bude označena číslem Smlouvy Z evidence smluv Kupujícího
S-7814/šKs/2015 (viz také záhlaví této Smlouvy) <.>
<br> Kupující je Oprávněn vrátit fakturu do konce doby Splatnosti,pokud bude Obsahovat nesprávné
náležitosti či údaje nebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude Obsahovat vůbec <.>
V takovém případě Se doba Splatnosti Zastavuje a nová doba Splatnosti počíná běžet Ode dne
doručení Opravené nebo doplněné faktury Kupujícímu.Kupující není v takovém případě
v prodlení S...

Načteno

edesky.cz/d/305973

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz