« Najít podobné dokumenty

Město Domažlice - Oznámení - Oddílná kanalizace a centrální ČOV, Hradiště

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Domažlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Hradiště-oznam.,Oddílná_kanalizace_a_centrální_ČOV.pdf (349 kB)
Městský úřad Domažlice
Odbor životního prostředí
náměstí Míru 1,pracoviště U Nemocnice 579
344 20 Domažlice
Č.spisu: OŽP-4427/2019
<br> Č.j.: MeDO-21725/2019-Aul-DS
<br> Vyřizuje: Aulická,tel.: 379719263
<br> Datum: 06.06.2019
<br> OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
<br> Obec Hradiště,IČO 00572501,Hradiště č.p.75,345 43 Koloveč <,>
kterou zastupuje VODOPLAN s.r.o <.>,IČO 02458594,Sokolovská č.p.784/41,Severní Předměstí,323 00
Plzeň 23
<br> (dále jen "stavebník") podal dne 25.03.2019 žádost o:
<br> 1) vydání povolení k nakládání s vodami <,>
resp.o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových (dále jen „nakládání s vodami“) podle § 8
odst.1 písm.c) a § 38 odst.4 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"):
<br> na místě:
<br> Název kraje Plzeňský kraj
Název obce Hradiště
Identifikátor katastrálního území 647454,649031,662992
Název katastrálního území Hradiště u Domažlic,Hříchovice,Kanice u Domažlic
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí parc.č.1144/4,1144/5,1145/1,1147/1,1147/2 <,>
<br> 1147/6,1147/8,1148/1,1172/1,1172/6,1173/2 <,>
1176,1255,1256,1258/1,781/7,781/8 v
katastrálním území Hradiště u Domažlic
<br> Číselný identifikátor vodního toku 10279494
Název vodního toku Hradišťský potok
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí 1-10-02-0620-0-00
Říční km vodního toku 6,4
Hydrogeologický rajon 6212 Krystalinikum v povodí Mže po Stříbro a
<br> Radbuzy po Staňkov
Umístění jevu vůči břehu pravý břeh
Přímé určení polohy (souřadnice X,Y) Výustní objekt 1097208,8788; 850760,9305
<br> v tomto rozsahu:
<br> Druh vypouštěných vod městské odpadní
Druh recipientu vodní tok - Hradišťský potok
Související vodní dílo stoková síť,centrální čistírna odpadních vod
<br> Telefon: 379 719 111 Fax: 379 722 763 Bank.spojení: 109782579/0300 IČ:00253316 e-mail:podatelna@mesto-domazlice.cz
104594982/0300 str.1/9
<br>
<br> Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod
Průměrné povolené ...

Načteno

edesky.cz/d/3059406

Meta

Veřejná vyhláška   EIA   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Domažlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz