« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - Usnesení o zahájení přezkumného řízení - Hnutí DUHA - silnice III/1634, 3. etapa

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

usneseni_zahajeni_prezkumneho_rizeni_Hnuti_DUHA_III_1634_3_etapa.pdf
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Úsek vedoucího odboru
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
<br>
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650
<br>
Veřejná vyhláška
<br> Usnesení
Dne 12.2.2019 byl Krajskému úřadu Jihočeského kraje,odboru dopravy a silničního hospodářství (dále také
jen „krajský úřad“),doručen podnět Hnutí DUHA – Friends of XXX XXXXX XXXXX Republic,IČO
XXXXXXXX,se sídlem Údolní XX,60222 Brno (dále jen „podatel“),k zahájení přezkumného řízení o
přezkoumání pravomocného rozhodnutí Městského úřadu Český Krumlov,odboru dopravy a silničního
hospodářství (dále jen „MÚ ČK“),ze dne 20.4.2018,č.j.MUCK 20167/2018/ODSH/Trn,sp.zn.S-
MUCK/66165/2017/ODSH/Trn (dále jen „rozhodnutí“),jímž byla povolena stavba: „Rekonstrukce silnice
III/1634 v úseku Nová Pec – Zadní Zvonková,3.etapa (státní hranice km 0,000 – Přední Zvonková km
3,040)“ (dále jen „stavba“) <.>
<br> Krajský úřad posoudil podnět podatele a dospěl k závěru,že je důvodné mít za to,že rozhodnutí MÚ ČK bylo
vydáno v rozporu s právními předpisy.Z tohoto důvodu,jako příslušný správní orgán podle § 67 odst.1
písm.a) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,ve vazbě na § 95
odst.1 správního řádu,ve věci rozhodnutí MÚ ČK rozhodl takto:
<br>
<br> I <.>
<br> Podle § 96 odst.1 správního řádu ve věci č.j.MUCK 20167/2018/ODSH/Trn,sp.zn.S-
MUCK/66165/2017/ODSH/Trn,ze dne 20.4.2018
<br> z a h a j u j e p ř e z k u m n é ř í z e n í <.>
<br> Řízení je v souladu s ustanovením § 46 odst.1 správního řádu zahájeno dnem doručení tohoto usnesení
prvnímu z účastníků řízení uvedených v § 27 odst.1 správního řádu.V daném případě je tímto účastníkem
Jihočeský kraj IČO 70890650,se sídlem U Zimního stadionu 1952/2,37001 České Budějovice,zastoupený na
základě plné moci společností PRAGOPROJEKT,a.s <.>,Ateliér České Budějovice,IČO 45272387,se sídlem
Čechova 7...

Načteno

edesky.cz/d/3059392

Meta

EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz