« Najít podobné dokumenty

Město Třebenice - Záměr pronájmu pozemku 656/3 v obci Třebenice a k. ú. Mrsklesy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třebenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr pronájmu pozemku 656/3 v obci Třebenice a k. ú. Mrsklesy
MEsto Tiebenice,Patikovo ndmEsti t,4LL 13 Tiebenice Zveiejndni zhmdru pron6jmu nemovitdho majetku dle $39 odst.1 zhkona o obcich d,128/2000 Sb.Z6mEr pron6imu pozemku 656/3 v obci Tiebenice a k.r[.Mrsklesv MEsto Tiebenice nabizi pozemek k pron6jmu: zapsany na LV 1,v majetku mdsta Tiebenice.Pozemek urdenf k pronrijmu je na piiloZen6 situaci vyznaden rriZovou barvou.NejniZ5i nabidkov6 cena byla stanovena ve vy5i 2Killm2/rok.Vybdr n6jemce bude proveden ob6lkovou metodou nejvy55i cenov6 nabidce.Nabidku v pfsemn6 formd podejte ve lhfitd pro pod6ni nabidek v i6dnd zalepenl ob6lce oznadend ndzvem,rZhmEr pronijmu pozemku 65613 v k.ri.Mrsklesy",na adresu Mdstskf riiad Tiebenice,Paiikovo n6m6sti I,4I1 13 Tiebenice,nebo ji dorudte osobn6 do podatelny MCU tfebenice na t6Ze adrese,kanceliii v piizemi.Ob6lka bude opatiena adresou odesilatele (k piipadn6mu vyrozumdni uchazede o podiini nabidky po uplynuti lhrity po pod6ni nabidek).Otevirhni ob6lek bude neveiejnd.Pronajimatel si vyhrazuje pr6vo od tohoto zdmdru a jednhni o uzavieni ndjemnf smlouvy kdykoliv upustit bez uvedeni drivodu,zftjemo8rm nepiislu5i v takovdm pifpadd Lddnd nithrada vzntkle rijmy,jakol ani n6roky plynouci z ustanoveni $ 1729 obtansk6ho zitkoniku,s dimZ pod6nim nabidky vyjadiuji souhlas.O upu5tdni odzitmdru prodeje bude mdsto zi$emce informovat.Zttmdr pron6jmu pozemku odsouhlasila Rada mdsta Tiebenice dne 03.06.2019 usnesenim d.r0t6t2019.Z6mdr bude vyvd5en po dobu 15 dnri,poslednim dnem termfnu dorudeni piipominek je 24.06.2019 do 14.00 hod.v riebenicich dne 07 '06'2019 Ing.Eva Hajn6 v.r.starostka Vyvd5eno dne: 07.06.20 19 Seimuto dne: dat ISKN Tisk- 0s:265ms.537 prvkri.C-t,i f--7,e7//,//a &ahak 7az:az 2o,http:i/sgi-nah I lzenidokn.cu zk.czl tnarushka,<,> print.aspx -1 <.>,'3(*yZ,T;/ [ zl 29.5,2019 9:03

Načteno

edesky.cz/d/3059118


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třebenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz