« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Koordinační a projektový/á manažer/ka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Ředitel Krajského úřadu Středočeského kraje vyhlašuje dne 19.1.2016 výběrové řízení
na obsazení pracovního místa:
<br> koordinační a projektový/á manažer/ka
Místo výkonu práce: Praha
Sjednaný druh práce: koordinační a projektový manažer
Platové zařazení:
platová třída 11 dle nařízení vlády č.564/2006 Sb <.>,o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,v platném
znění
Datum nástupu:
po ukončení výběrového řízení
Charakteristika vykonávané práce: koordinace projektů v oblasti kultury a památkové
péče,zajišťování komunikace s realizátory projektů,komunikace s organizacemi
administrujícími Strukturální fondy Evropské unie,zajišťování spolupráce a koordinace
projektů s příslušnou příspěvkovou organizací,spolupráce na přípravě projektových žádostí
Středočeského kraje a jeho příspěvkových organizací do programů spolufinancovaných ze
Strukturálních fondů Evropské unie,zabezpečování spolupráce při přípravě a podání žádosti
o poskytnutí dotace včetně dodání potřebných podkladů,spolupráce při nastavování
smluvních podmínek pro dodavatele veřejných zakázek,administrace dotačních titulů
Středočeského kraje v oblasti kultury <.>
Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanoví § 4 zákona
č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
zákonů,v platném znění:
Občan České republiky,případně cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice <,>
starší 18 let,způsobilý k právním úkonům,bezúhonný,ovládající jednací jazyk <.>
Další požadavky:
<br> vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
znalost zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích,zákona
č.137/2006 Sb <.>,o veřejných zakázkách
znalost práce na PC (OS MS Windows,MS Office – Word,Excel,Outlook)
znalost programu Ginis výhodou
praxe v oblasti administrace Strukturálních fondů min 1 XXX a doložení realizace min <.>
X projektů
organizační a komunikační schopnosti
schopnost vést dialog
profesionální,odpovědné a spolehlivé jednání
odolnost vůči zátěži a stresu
<br> Náležitosti přihlášky podle § 7 odst.4 zákona o úřednících územních samosprávných
celků a o změně některých zákonů,v platném znění jsou:
jméno,příjmení,titul,datum a místo narození,státní příslušnost,místo trvalého pobytu,číslo
občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu,jde-li o cizího státního občana) <,>
datum a podpis.Prosíme též kontaktní adresu,pokud je odlišná od místa trvalého bydliště
a telefonické spojení,případně rovněž e-mail <.>
<br> K přihlášce uchazeč připojí:<br> strukturovaný profesní životopis,ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních
zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (příp.ověřenou kopii)
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,případně osvědčení
o absolvovaných kurzech a školeních
<br> Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 10.2.2016 do podatelny
na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje,Zborovská 11,150 21 Praha 5 <.>
Obálku označte slovy „VŘ – koordinační a projektový manažer“ <.>
Další informace Vám poskytne Mgr.XXXXX XXXXXXXXX,vedoucí Odboru kultury a památkové
péče,tel.: 257 280 872,e-mail: majdisova@kr-s.cz <.>
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu
či nevybrat žádného uchazeče/ uchazečku <.>
<br> V Praze dne 19.1.2016
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXXXX
ředitel Krajského úřadu Středočeského kraje
<br> Vyvěšeno:
<br> Svěšeno:
<br> Zborovská 11
<br> 150 21 Praha 5
<br> www.kr-stredocesky.cz

Načteno

edesky.cz/d/305600

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz