« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Odborný/á referent/ka pro oblast mimořádných situací

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Ředitel Krajského úřadu Středočeského kraje vyhlašuje dne 19.1.2016 výběrové řízení na
obsazení pracovního místa:
<br> odborný/á referent/ka pro oblast mimořádných situací
Místo výkonu práce: Praha
Sjednaný druh práce: odborný referent pro oblast mimořádných situací
Platové zařazení:
platová třída 11 dle nařízení vlády č.564/2006 Sb <.>,o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,v platném
znění
Datum nástupu:
1.3.2016
Charakteristika vykonávané práce: zajišťování připravenosti Středočeského kraje na řešení
mimořádných událostí a krizových situací zejména se zaměřením na integrovaný záchranný
systém (IZS) a financování potřeb jednotek SDH obcí a složek IZS (organizace součinnosti s
HZS kraje,PČR Středočeského kraje,Územním střediskem zdravotnické záchranné služby
kraje,mezi obcemi a dalšími správními úřady v kraji).Zajišťování činností spojených s
poskytováním programových,účelových a individuálních dotací v oblasti IZS spolu se
smluvním zajištěním,nákupem materiálu pro složky IZS a přípravou podkladů pro zadávání
veřejných zakázek za tímto účelem <.>
<br> Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanoví § 4 zákona
č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
zákonů,v platném znění:
Občan České republiky,případně cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice <,>
starší 18 let,způsobilý k právním úkonům,bezúhonný,ovládající jednací jazyk <.>
Další požadavky:
 vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
 při výkonu funkce je nezbytný přístup k utajovaným informacím do stupně utajení
„Důvěrné“ (je vyžadováno osvědčení fyzické osoby na daný stupeň,respektive po nástupu
do pracovního poměru je nezbytné podat žádost o vydání osvědčení fyzické osoby dle §94 <,>
odst.1,zákona č.412/2005 Sb <.>,o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní
způsobilosti)
 znalost zákona č.zákon č.239/2000 Sb <.>,o integrovaném záchranném systému,zákona
č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení,nařízení vlády č.462/2000 Sb <.>,k provedení zákona
č.240/2000 Sb <.>,zákona č.412/2005 Sb <.>,o ochraně utajovaných informací
a o bezpečnostní způsobilosti,zákona č.241/2000 Sb <.>,o hospodářských opatřeních pro
krizové stavy zákona č.133/1985 Sb <.>,o požární ochraně,zákona č.238/2000 Sb.<,>
o hasičském záchranném sboru a dalších souvisejících zákonů
 zvláštní odborná způsobilost při zajištění ochrany obyvatel a krizovém řízení výhodou
 zkušenost v oblasti poskytování programových dotací v územní úrovni
 zkušenost v oblasti integrovaného záchranného systému,ochrany obyvatelstva
 orientace v právních předpisech veřejné správy
 orientace v provázanosti odborných procesů v rámci úřadu
 profesionální,odpovědné a spolehlivé jednání
 schopnost týmové spolupráce
<br> Náležitosti přihlášky podle § 7 odst.4 zákona o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů,v platném znění jsou:
jméno,příjmení,titul,datum a místo narození,státní příslušnost,místo trvalého pobytu,číslo
občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu,jde-li o cizího státního občana) <,>
datum a podpis.Prosíme též kontaktní adresu,pokud je odlišná od místa trvalého bydliště
a telefonické spojení,případně rovněž e-mail <.>
K přihlášce uchazeč připojí:
 strukturovaný profesní životopis,ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních
zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (příp.ověřenou kopii)
 ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání <,>
případně
osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních
Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 3.2.2016 do podatelny
na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje,Zborovská 11,150 21 Praha 5 <.>
Obálku označte slovy „VŘ – odborný referent pro oblast mimořádných situací“ <.>
Další informace Vám poskytne Ing.XXXXX XXXXXXXX,vedoucí oddělení IZS a obrany,tel.:
257 280 156,e-mail: navratil@kr-s.cz <.>
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu či
nevybrat žádného uchazeče <.>
<br> V Praze dne 19.1.2016
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXXXX
ředitel Krajského úřadu Středočeského kraje
<br> Vyvěšeno:
<br> Zborovská 11
<br> Svěšeno:
<br> 150 21 Praha 5 www.kr-stredocesky.cz

Načteno

edesky.cz/d/305598

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz