« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Odborný/á referent/ka pro oblast účetnictví

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Ředitel Krajského úřadu Středočeského kraje vyhlašuje dne 19.1.2016 výběrové řízení na
obsazení pracovního místa:
<br> odborný/á referent/ka pro oblast účetnictví
Místo výkonu práce: Praha
Sjednaný druh práce: odborný referent pro oblast účetnictví
Platové zařazení:
platová třída 10 dle nařízení vlády č.564/2006 Sb <.>,o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,v platném
znění
Datum nástupu:
po ukončení výběrového řízení
Charakteristika vykonávané práce: komplexní vedení účetnictví z pozice hlavní účetní
(vedení účetní knihy,deníku,hlavní knihy,knihy analytických evidencí,jejich otevírán
a uzavírání,sestavování účtového rozvrhu),zajišťování schvalování účetní závěrky
a závěrečného účtu,včetně přípravy materiálů pro orgány Středočeského kraje,zajišťování
předávání výkazů do Státní poklady včetně komunikace se Státní pokladnou,zajišťování
koordinační činnosti v rámci výkaznictví,podílení se na inventarizaci majetku a závazků <.>
Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanoví § 4 zákona
č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
zákonů,v platném znění:
Občan České republiky,případně cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice <,>
starší 18 let,způsobilý k právním úkonům,bezúhonný,ovládající jednací jazyk <.>
Další požadavky:


<br> <br> vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné
vzdělání
znalost legislativy vztahující se k uvedené problematice (zákona č.563/1991 Sb.<,>
o účetnictví,vyhlášky MF č.410/2009 Sb <.>,kterou se provádějí některá ustanovení
zákona č.563/1991 Sb <.>,Vyhlášky MF č.270/2010 Sb <.>,o inventarizaci majetku <,>
zákona č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole
znalost práce na PC (MS Office) na uživatelské úrovni
ZOZ při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu
výhodou
odborná praxe v účetnictví územních samosprávných celků výhodou
znalost IS GINIS výhodou
orientace v právních předpisech veřejné správy
profesionální,odpovědné a spolehlivé jednání
důslednost a pečlivost
odolnost vůči zátěži a stresu
<br> Náležitosti přihlášky podle § 7 odst.4 zákona o úřednících územních samosprávných
celků a o změně některých zákonů,v platném znění jsou:
jméno,příjmení,titul,datum a místo narození,státní příslušnost,místo trvalého pobytu,číslo
občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu,jde-li o cizího státního občana) <,>
<br> datum a podpis.Prosíme též kontaktní adresu,pokud je odlišná od místa trvalého
bydliště a telefonické spojení,případně rovněž e-mail <.>
K přihlášce uchazeč připojí:<br> strukturovaný profesní životopis,ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních
zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (příp.ověřenou kopii)
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,případně osvědčení
o absolvovaných kurzech a školeních
<br> Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 3.2.2016 do podatelny
na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje,Zborovská 11,150 21 Praha 5 <.>
Obálku označte slovy „VŘ – odborný referent pro oblast účetnictví“ <.>
Další informace Vám poskytne Ing.XXXXX XXXXXXXXX,vedoucí oddělení účetnictví
a výkaznictví,tel.: 257 280 637,e-mail: veselkova@kr-s.cz <.>
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu či
nevybrat žádného uchazeče <.>
<br> V Praze dne 19.1.2016
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXXXX
ředitel Krajského úřadu Středočeského kraje
<br> Vyvěšeno:
<br> Svěšeno:
<br> Zborovská 11
<br> 150 21 Praha 5
<br> www.kr-stredocesky.cz

Načteno

edesky.cz/d/305597

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz