« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Správce informačních a komunikačních technologií

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Ředitel Krajského úřadu Středočeského kraje vyhlašuje dne 19.1.2016 výběrové řízení na
obsazení pracovního místa:
<br> správce informačních a komunikačních technologií
Místo výkonu práce: Praha
Sjednaný druh práce: správce informačních a komunikačních technologií
Platové zařazení:
platová třída 9,dle nařízení vlády č.564/2006 Sb <.>,o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,v platném
znění
Datum nástupu:
po ukončení výběrového řízení
Charakteristika vykonávané práce: spolupráce s externími dodavateli a dohled při instalaci <,>
konfiguraci a zaškolení,zajištění administrace,provozu a rozvoje stávající síťové a serverové
infrastruktury Středočeského kraje,zajištění rutinního provozu systémů,správa uživatelů
(IDM/AD),zajištění plnění požadavků plynoucích ze zákona o kybernetické bezpečnosti <,>
bezpečnostních politik krajského úřadu a další platné legislativy,podpora uživatelů <,>
spolupráce se ServiceDesk <.>
Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanoví § 4 zákona
č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
zákonů,v platném znění:
Občan České republiky,případně cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice <,>
starší 18 let,způsobilý k právním úkonům,bezúhonný,ovládající jednací jazyk <.>
Další požadavky:
<br> 
<br> vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou,zaměření na
informační a komunikační technologie výhodou
znalost zákona č.365/2000 Sb <.>,o informačních systémech veřejné správy,zákona
č.101/2000 Sb <.>,o ochraně osobních údajů,zákon č.181/2014 Sb <.>,o kybernetické
bezpečnosti
infrastrukturní znalosti: správa sítě ethernet (LAN,WLAN),sítě FC,správa FW <,>
zálohovací systémy příp.znalost deduplikace,apod <.>,bezpečnost provozu IS <,>
antivirové systémy,správa serverů - znalost OS Windows Server 2008 Std/Ent
a vyšší,serverová virtualizace VMware,databáze SQL Server
certifikace nebo alespoň znalost virtualizace serverů (např.VMware)
certifikace nebo alespoň znalost MS Windows (Server Administration,SQL Server <,>
Active Directory,atd.)
min.2 roky praxe na pozici správce ICT či podobné pozici (ve střední nebo větší
organizaci)
schopnost týmové spolupráce
schopnost přesné,kvalitní a bezchybně odvedené práce v požadovaném termínu
organizační a komunikační schopnosti
<br> Náležitosti přihlášky podle § 7 odst.4 zákona o úřednících územních samosprávných
celků a o změně některých zákonů,v platném znění jsou:
jméno,příjmení,titul,datum a místo narození,státní příslušnost,místo trvalého pobytu,číslo
občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu,jde-li o cizího státního občana) <,>
datum a podpis.Prosíme též kontaktní adresu,pokud je odlišná od místa trvalého
bydliště a telefonické spojení,případně rovněž e-mail <.>
K přihlášce uchazeč připojí:<br> strukturovaný profesní životopis,ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních
zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (příp.ověřenou kopii)
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,příp.osvědčení
o absolvovaných kurzech a školeních
<br> Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 3.2.2016 do podatelny
na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje,Zborovská 11,150 21 Praha 5 <.>
Obálku označte slovy „VŘ – správce informačních a komunikačních technologií“ <.>
Další informace Vám poskytne Ing.XXXXXXX XXXXXXX,vedoucí oddělení informatiky <,>
pověřená zastupováním,tel.: 257 280 959,e-mail: malkova@kr-s.cz <.>
<br> Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu či
nevybrat žádného uchazeče <.>
<br> V Praze dne 19.1.2016
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXXXX
ředitel Krajského úřadu Středočeského kraje
<br> Vyvěšeno:
<br> Svěšeno:
<br> Zborovská 11
<br> 150 21 Praha 5
<br> www.kr-stredocesky.cz

Načteno

edesky.cz/d/305596

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz