« Najít podobné dokumenty

Město Domažlice - OOP - stanovení přech.úprav provozu - uzav.žel.přejezdu na MK Babylon

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Domažlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

34757_pril2.pdf (527 kB)
\
<br> mmm:
<br> směr Dmažhce
<br> 1.železniční přejezd PGQO,km 175.206,křížení s MK
<br> „ I mim zastávka
<br> uzayřený želqzničnígře em Pam,km 176 219_6
<br> F.<.>.„_í &' ? MK —-—-"'7* i
<br> _ aměr Feminine E;;142;wet5n lvpuj Luwlmqyggca 534193 k Wigan
<br> lis: ' Šgiká Kubipg \."\ \ i
<br> u a 2 Na? 52.b- *f*ťů “If-I
<br> p
<br> WÚNÉŠBÝ
<br> 29343114
<br> íúaa|ad J
<br> /
<br> Éra—Thi
<br> \ O—ďžd
<br> r:;naaurj :uz nLu-„iuumem \1 uming Agila
<br> )IIN
<br> "_er ___—__,\\ QRIF'.LSEBU.aštaxái Gé? mamma; mistři"
<br> \ <.>
<br> „ r omumkacaulus.3_6_z_n1„19„3mředg_bgmquyggu = HALQWQŠ „ „ nLkgolunilcgcř 11/193x112š3 '
<br> \ !,ng
<br> LWŠIWĚÚ
<br> Wima—.v
<br> !
<br>.va
<br> !&
<br> ŘP; Bana.<.>,„
<br>.w
<br> :.v
<br> T '.O mW.—f; Šiša
<br> <.>
<br> BABYLON
<br> uhnhodiparknvišté * ;- „ -—-—- —-- ——._.<.>.3 _1
<br> lm
<br> směrFolma-ua
<br> l
<br> rmc ) směrguzaurmy
<br> gm přmuírl
<br> tap.C_i" lpmwgmanrm)
<br> \
<br> zglmať směr Domažlme
<br> ?
<br> * MK směr Pasečníte ) uzavřen “";HLÉHEŠ'LPÉÉW
<br> g_i \trif směr ČAKubice
<br> \ <.>
<br> May.—:? <.>
<br> L EŠŠÉWQA
<br> !! _ ! qu—vnF—a fra vůzu
34757_pril.pdf (321 kB)
733 395,7.<.>.: <.: „mean? Q šéf :.<.> É ;:ČÉ? _u.ŠJĚZW ??
<br> „.xí: 3.adm u; fm Ú „iz má Č
<br> %.m.mw Mčmwh Ši Š *
<br> \ _ ! vafšr „mic.ĚĚ.<,>
34757.pdf (219 kB)
Městský úřad Domažlice
Odbor dopravy
náměstí Míru 1,pracoviště U nemocnice 579
344 20 Domažlice
<br> Spis: OD-4924/2019
Č.j.: MeDO-34757/2019-San
<br> Vyřizuje: Vratislav Šantroch
Tel.: 379 719 228
<br> Datum: 05.06.2019
<br> Oznámení veřejnou vyhláškou
<br> opatření obecné povahy –
stanovení přechodných úprav provozů na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Domažlice,odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(dále jen zákon),ve znění pozdějších předpisů,na základě návrhu organizace Správa železniční dopravní
cesty,státní organizace,IČ: 70994234,se sídlem Dlážděná čp.1003/7,110 00 Praha 1,prostřednictvím
Oblastního ředitelství Plzeň,se sídlem: Sušická čp.1168/23,326 00 Plzeň,podaného dne: 23.07.2018,a
jeho projednání s příslušným orgánem Policie České republiky – Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje <,>
územní odbor Domažlice,dopravní inspektorát Domažlice,který v dané věci vydal své vyjádření
č.j.: KRPP-78961-1/ČJ-2019-030106,ze dne: 04.06.2019,tímto opatřením obecné povahy zpracovaným
ve smyslu § 171-174 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)
v návaznosti na ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona opatřením obecné povahy
<br> stanoví
<br> následující přechodné úpravy provozů na dotčených pozemních komunikacích <.>
<br> 1.DOTČENÝ ÚSEK POZEMNÍ KOMUNIKACE A ROZSAH UZAVÍRKY PROVOZU: úplná uzavírka
provozu na místní komunikaci na pozemku parc.č.150/6 a 964/22,v délce: cca 2 x 5 m,v: katastrálním
území Babylon,oprava úrovňového železničního přejezdu;
<br> dle informativního schématu situace s vyznačením předmětné uzavírky provozu a objížďky <.>
<br> 2.DRUH PRACOVNÍHO MÍSTA: s delší dobou trvání <.>
<br> 3.STANOVENÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ A ZAŘÍZENÍ PRO OZNAČENÍ PŘEDMĚTNÉ UZAVÍRKY
PROVOZU A OBJÍŽĎKY:
<br> viz příloha – 4x kopie informativního schématu situace se zakresl...

Načteno

edesky.cz/d/3055637

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Domažlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz