« Najít podobné dokumenty

Město Domažlice - OOP-stan.přech.úpravy provozu na III/19528 Újezd-umístění zařízení staveniště na silnici

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Domažlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

38536_pril.pdf (24 kB)
Sghéma BIZ :
<br> Standardní pracovní „místo na pozemní komunikaci s malým dopravním zatížením.Zůžení vozovkynajedenjí'zdnípruh <.>
<br> příčná uzávěra zá'branou minima|ně3výstražnásvětlatypu1
<br> podélná uzávěra oboufstrannýmí směrovacímídeakami odstup max.10m
<br> podélná uzávěra zábradlím na straněchodnIkulstazkyprocyklisly
<br> příčná uzávěra zábranou minímálně3výstražnásvětlatypu1
<br> vzdálenosti v metrech
38536.pdf (208 kB)
Městský úřad Domažlice
Odbor dopravy
náměstí Míru 1,pracoviště U nemocnice 579
344 20 Domažlice
<br> Spis: OD-51079/2019
Č.j.: MeDO-38536/2019-San
<br> Vyřizuje: Vratislav Šantroch
Tel.: 379 719 228
<br> Datum: 06.06.2019
Oznámení veřejnou vyhláškou
<br> opatření obecné povahy –
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Domažlice,odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(dále jen zákon),ve znění pozdějších předpisů,na základě návrhu společnosti VEToP spol.s r.o.<,>
IČ: 48363383,se sídlem: Vodní čp.375,345 61 Staňkov,podaného dne: 23.05.2019,a jeho projednání
s příslušným orgánem Policie České republiky – Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje,územní odbor
Domažlice,dopravní inspektorát Domažlice,který k dané věci vydal své vyjádření
č.j.: KRPP-79006-1/ČJ-2019-030106,ze dne: 04.06.2019,tímto opatřením obecné povahy zpracovaným
ve smyslu § 171-174 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)
v návaznosti na ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona opatřením obecné povahy
<br> stanoví
<br> následující přechodnou úpravu provozu na dotčené pozemní komunikaci <.>
<br> 1.DOTČENÝ ÚSEK POZEMNÍ KOMUNIKACE A ROZSAH PRACOVNÍHO MÍSTA: silnice III.tř <.>
č.19528,v km staničení: cca 1,620-1,640,vpravo ve směru staničení (dle mapy silniční sítě okresu
Domažlice),v: obci Újezd,umístění zařízení staveniště v okraji vozovky silnice v souvislosti
s prováděním demolice objektu čp.63 <,>
<br> dle informativního schématu situace s vyznačením dotyčného pracovního místa,jež bude tvořit nedílnou
přílohu povolení zvláštního užívání zájmové silnice vydaného zdejším správním orgánem <.>
<br> 2.DRUH PRACOVNÍHO MÍSTA: s delší dobou trvání <.>
<br> 3.STANOVENÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ A ZAŘÍZENÍ PRO OZNAČENÍ PŘEDMĚTNÉHO
PRACOVNÍHO MÍSTA:
<br> viz přílohy – 1 x kopie grafického...

Načteno

edesky.cz/d/3055636

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Domažlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz