« Najít podobné dokumenty

Město Domažlice - OOP - SPDZ - uzavírka provozu - ul. El. Krásnohorské - rekonstrukce asfaltového povrchu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Domažlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

38609pril.pdf (995 kB)
38609.pdf (174 kB)
Městský úřad Domažlice
odbor dopravy
náměstí Míru 1,pracoviště U nemocnice 579
344 20 Domažlice
<br> Čj.: MeDO-38609/2019-Bra
Spis: OD – 5302/2019
Vyřizuje: XXXX XXXXXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
V Domažlicích dne 06.06.2019
<br> Oznámení veřejnou vyhláškou
opatření obecné povahy -
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Domažlice,odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností ve smyslu ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti fyzické osoby podané dne 30.05.2019,po předchozím
písemném vyjádření Policie České republiky,Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje,územního
odboru Domažlice,dopravního inspektorátu Domažlice,č.j.KRPP-79033-1/ČJ-2019-030106,ze dne
04.06.2019 <,>
<br> s t a n o v í
opatřením obecné povahy ve smyslu ustanovení § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen správní řád“) v návaznosti na ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona
o silničním provozu následující přechodnou úpravu provozu na dotčené pozemní komunikaci:
<br> Dotčený úsek: místní komunikace – ul.E.Krásnohorské ve městě Domažlice – parkoviště - uzavírka
provozu na parkovišti nad Základní a mateřskou školou v Domažlice v délce cca 30,00 m za účelem
provedení stavebních prací při rekonstrukci asfaltového povrchu parkoviště
Stanovené dopravní značení: B1,Z2+3xS7,E 13 „mimo vozidel stavby“,B 24 b + E 13 „mimo vozidel
stavby“,B 24 a + E 13 „mimo vozidel stavby“ a stávající DZ,které je v rozporu s přechodnou úpravou
provozu zakrýt
Doba platnosti: od 13.06.2019 do 21.06.2019 (po dobu provádění stavebních prací)
<br> Toto stanovení přechodné úpravy provozu se vydává za následujících podmínek:
Osazené dopravní značení musí být v souladu s ustanoveními zákona o provozu na pozemních
komunika...

Načteno

edesky.cz/d/3055635

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Domažlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz