« Najít podobné dokumenty

Město Domažlice - OOP - SPDZ - výkopové práce - pokládka kabelů NN - MK ve městě Domažlice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Domažlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

38645pril.pdf (384 kB)
Schéma BIZ
<br> mnam I'm unum FRACUYNW ms.-rv ono
<br> % ' b\andardnl pracu-ml mší-m
<br> -.' *.poznmni kbmunlhaci & mm -.dapravnim zallžnním.zu: Šehůmn 5,117 1 ' ' - vczovkynn|ndenjizdni|nruh <.>
<br> Mdmwumh mmmkmmmmmm unum-».<.>
<br>.<.> na-am ůH'l'i-wl-n-n-hm
<br> k—iw—m-hml-ih.:.—„ nam
<br> příčná uzavéfa lámanou mm\maměBvýwažnasvětiawp
<br> -,- m -,qu “J"“ _ _
<br> "\ -* 45;— '-'< ponelna uzavůrs anna-stranu smémvamfrudaskaml odstup mmm
<br> ' " ' _ ' Dodalná ugavér—d náhradu? n.<.> -.<.>.;.“,Svanéchodnlkuíslezkvpmcvkn- »— u.r-u.h i.<.>.-,<.>.<.> nn.—„ u <.>,*
<br> hm
<br> příčná uzávěra zábfancu mlmmálněLivýstražnásvěnmym
<br> 1,může ný: ve výjimečrl případech msnšl M.: 5.1.24
<br> „mm„„„__„m,__,- - -_ \ ?)mr dopravním má; mm.“mdmhnyn _ __ _ _ ' dopravnlchzaffzanlvgřfp.souběžných pannu/sc pruhů.chun-níků am seazek nm cyklu-fy po srnémaf 8/16 si BEH
<br> vzdamnusn v ruském
<br> WDM; liší.! " '— f'.»" - _ __ _,ajaj/215W “
<br> iy - mfpyxirgnfmy „30.55 "fm/';:nmg
<br>.\_
<br> „:.-nun nwm.<.>
38645.pdf (174 kB)
Městský úřad Domažlice
odbor dopravy
náměstí Míru 1,pracoviště U nemocnice 579
344 20 Domažlice
<br> Čj.: MeDO-38645/2019-Bra
Spis: OD – 5113/2019
Vyřizuje: XXXX XXXXXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
V Domažlicích dne 06.06.2019
<br> Oznámení veřejnou vyhláškou
opatření obecné povahy -
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Domažlice,odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností ve smyslu ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti právnické osoby – Elektro H + H s.r.o <.>,IČ: 25241371 <,>
Rokycanská 61/173,312 00 Plzeň podané dne 22.05.2019,po předchozím písemném vyjádření Policie České
republiky,Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje,územního odboru Domažlice,dopravního
inspektorátu Domažlice,č.j.KRPP-78998-1/ČJ-2019-030106,ze dne 04.06.2019 <,>
<br> s t a n o v í
opatřením obecné povahy ve smyslu ustanovení § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen správní řád“) v návaznosti na ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona
o silničním provozu následující přechodnou úpravu provozu na dotčené pozemní komunikaci:
<br> Dotčený úsek: silnice II tř.č.193,MK – ul.Prokopa Velikého,ul.Dukelská,ul.Baldovská,ul.Komenského <,>
ul.Pivovarská ve městě Doamžlice – výkopové práce v chodnících a ve vozovkách komunikací za účelem
pokládky kabelů NN
Stanovené dopravní značení: Z2+3xS7,Z4,Z2,C4b,A15 <,>
Doba platnosti: po dobu provádění stavebních prací (cca od 24.06.2019 do 24.07.2019)
<br> Toto stanovení přechodné úpravy provozu se vydává za následujících podmínek:
Osazené dopravní značení musí být v souladu s ustanoveními zákona o provozu na pozemních
komunikacích,platnými souvisejícími předpisy (zákona č.361/2000 Sb.a vyhláškou č.294/2015 Sb.) a
zásadami (TP 66).Stanovené dopr...

Načteno

edesky.cz/d/3055633

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Domažlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz