« Najít podobné dokumenty

Město Domažlice - OOP - SPDZ - ul. Chrastaická - výkopové práce - stavba kanalizační přípojky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Domažlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

38623pril.pdf (220 kB)
1 !
<br>.Úanmf-g.a » Šmicuxx-rymia mu f<< mám? W ““" / „Milča ' '.'./ „f
<br> :
<br> Domažlice
38623.pdf (174 kB)
Městský úřad Domažlice
odbor dopravy
náměstí Míru 1,pracoviště U nemocnice 579
344 20 Domažlice
<br> Čj.: MeDO-38623/2019-Bra
Spis: OD – 5271/2019
Vyřizuje: XXXX XXXXXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
V Domažlicích dne 06.06.2019
<br> Oznámení veřejnou vyhláškou
opatření obecné povahy -
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Domažlice,odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností ve smyslu ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti právnické osoby – Chodské vodárny a kanalizace,a.s <.>,IČ:
49788761,Bezděkovské předm.388,344 78 Domažlice podané dne 29.05.2019,po předchozím písemném
vyjádření Policie České republiky,Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje,územního odboru
Domažlice,dopravního inspektorátu Domažlice,č.j.KRPP-79027-1/ČJ-2019-030106,ze dne 04.06.2019 <,>
<br> s t a n o v í
opatřením obecné povahy ve smyslu ustanovení § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen správní řád“) v návaznosti na ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona
o silničním provozu následující přechodnou úpravu provozu na dotčené pozemní komunikaci:
<br> Dotčený úsek: místní komunikace – ul.Chrastavická ve městě Domažlice – výkopové práce ve vozovce za
účelem provedení stavby kanalizační příojky
Stanovené dopravní značení: C4b,Z2+3xS7,A 15,Z4
Doba platnosti: po dobu provádění stavebních prací (od 17.06.2019 do 30.06.2019)
<br> Toto stanovení přechodné úpravy provozu se vydává za následujících podmínek:
Osazené dopravní značení musí být v souladu s ustanoveními zákona o provozu na pozemních
komunikacích,platnými souvisejícími předpisy (zákona č.361/2000 Sb.a vyhláškou č.294/2015 Sb.) a
zásadami (TP 66).Stanovené dopravní značky budou instalovány bezprostředně před zahájením stavebních...

Načteno

edesky.cz/d/3055632

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Domažlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz