« Najít podobné dokumenty

Město Třebenice - Výzva - Kotlíková dotace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třebenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva - Kotlíková dotace
t VYZVA m6sta Tiebenice MSte POSLEDNi moZnost vyuZit KOTTIKOVOU DOTACI A ZAROVEN PIZADAT o BEZunoeNou p0leru -eez0notruA pOldrn oD MEsrn n?zoo.ooo Ki - slouZi na piedfinancov6nf zdroje vyt6p6ni - L.splStka m6stu z krajsk6 dotace - dalSf splStky dle domluvy,max.2.000 Kd m6sidn6,max.po L0 let pRfvrA DorAcE KRAJ E A212o.ooo Ki - OD 1.9.2022 pnf i ZAfnZ rorl0 run runA pALtvA t.a 2.eursrrri rRiov V piipad6 Va5eho zdjmu se prosfm registrujte do L7.6.20L9 na M6stsk6m f iadE Tiebenice u Bc.Vydrov6,tel.41659 4311,e-ma i | : vyd rova @ mesto-tre be n ice.cz nebo kontaktujte m6stsk6ho specialistu Ing.Michala KOpiiVU,tel.: 77G L87 850,e-mail: koprivamichal@seznam.cz (specialista zajiStuje bezplatn6 poradenstvi zdjemctim o dotaci) Podpora na vim6nu zarstaralfch zdroj0 tepla na pgvne paliva v rodinnich domech v Usteck6m krajiv r6mci OP ZP 201,4-2020 KOTLIKOVA DOTACE 4.VYZVA VYHLASENI PODMINEK VYZVY Vyhld5eni 4.Vyzvy v Usteck6m kraji fervenec 2019 KDY BUDE MOZNO ZAOET Zahdjeni piij m u elektron ickyich Z6dosti 16.zdii 2019 od 10:00 hod.KDO MOZE ZAonr Fyzickit osoba vlastnlci rodinn! dilm urdenf k bydleni v Usteck6m kraji,maxim6ln6 o 3 bytovfch jednotk6ch,kteni je vytdpdn piev6Zn6 kotlem natuh6 paliva s rudnim piikl6dinim 1.nebo 2.emisni tiidv.DOTACI JE MOZNE POSKYTNOUT Nov6 tepelne zdroje splhujici Sm6rnici o Ekodesignu,ktere jsou uvedeny v seznamu podporovanlich vlTrobk& a technologil pro Kotlikov6 dotace - 3.kolo (117.vfzva SFZP od 2019) veden6m na webovfch str6nk6ch SFZP - https.//svt.sfzp.czl vi5e DorAcE Dotace je navAzfna na zvolenf druh nov6ho zdroje.Podpoien6 zdroje a maximdlni vyie dotace:.PlynovV kondenzadnl kotel - 95 tis.Kd.Kotel pouze na biomasu s rucnlm piikldddnlm - 100 tis K6.Automatickf kotel pouze na biomasu a tepelnA derpadla - 120 tis.KE.Obce v prioritnlm tzemi navV5eni o + 7 500 Kd OD KDY LZE Vf'MENU KOTLE REALIZOVAT Vfdaje na realizaci vfm6ny jsou zpirsobile od '15.dervence 2015.V JAKVCH PNIPNOECH NEBUDE DOTACE POSKYTNUTA.na vfmdnu jinyich typtr tepelnlich ...

Načteno

edesky.cz/d/3055297

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třebenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz