« Najít podobné dokumenty

Město Třebenice - Záměr pronájmu pozemků v obci Třebenice a k. ú. Sutom

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třebenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr pronájmu pozemků v obci Třebenice a k. ú. Sutom
M6sto Tiebenice,Paiikovo ndm6sti t,4lL 13 Tfebenice Zveieindni zfimdru pronSjmu nemovitdho majetku dle $39 odst.I zdkonao obcfch d.128/2000 Sb.Zf mEr pronriimu pozemkri v obci Tiebenice a k.ri.Sutom Mdsto Tiebenice nabizi pozemky k pron6jmu: vSe v obci Tiebenice a k.ri.Sutom,zapsand na LV 1,v majetku mdsta Tiebenice.Pozemky urden6 k pron6jmu jsou na piiloZen6 situaci vyznaleny ruZovou barvou.NejniZ5i nabidkovd cena byla stanovena ve vySi 130 Ki/ha/mEsic.vyb6r nrljemce bude proveden ob6lkovou metodou nejvyS5i cenov6 nabidce.Nabidku v pisemnd formd podejte ve lhfitd pro pod6ni nabidek v i6dnd zalepen| obdlce oznadend nilzvem,rZfm6r pronfjmu pozemkfi v k.f.Sutom66,na adresu Mdstsky riiad Tiebenice,Paiikovo n6mdsti l,4ll 13 Tiebenice,nebo ji dorudte osobn6 do podatelny MdU Tiebenice na tdle adrese,kancelii v piizemi.Ob6lka bude opatiena adresou odesilatele (k pifpadn6mu vyrozumEni uchazede o podrlni nabidky po uplynutf thfrty po pod6ni nabidek).Otevirdni obrilek bude neveiejn6.Pronajimatel si vyhrazuje pr6vo od tohoto zirmlrua jedn6ni o uzavieni n5jemni smlouvy kdykoliv upustit bez uvedeni dtvodu,zdjemc,im nepiisluSi v takovdm piipadd Lddna nfthrada vznikld rijmy,jakot ani n6roky plynouci z ustanoveni $ 1729 obdanskdho zdkoniku,s dimZ podrinim nabfdky vyjadiuji souhlas.-O upuStdni od,zilmdru prodeje bude m6sto zdjemce informovat.Zdm& pron6jmu pozemku odsouhlasila Rada mdsta Tiebenice dne 15.05.2019 usnesenim(;9/lll20l9.\ Z6mdr bude vyvd5en po dobu 15 dnri,poslednim dnem terminu dorudeni piipominek je 24.06.2019 do 14.00 hod.V Tiebenicfch dne 06.06.2019 Ing.Eva Hajn6 v.r.starostka Vyvd5eno dne: 06.06.2019 Sejmuto dne: rkace dat tSKN Tisk - 6s :56jms,9 tt prvkri.-(-,/,/ c' "/ /,/ n// */ tt/:Z hnp:i,'sg i- nahlizenidokn.cuzk.cz marushka;'piinr.aspx P,a,o,t-ra 2l rr,6 /.ul 2r,-rrr,t"3.5.2019 9:38

Načteno

edesky.cz/d/3055294


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třebenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz