« Najít podobné dokumenty

Město Třebenice - Kalkulace ceny - stočné pro rok 2019 - ČOV Medvědice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třebenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Kalkulace ceny - stočné pro rok 2019 - ČOV Medvědice
ur
I
I
<br> I
I' Kalkuloce cenv - stoini pro rok 2079
<br> Organizace (ndzev) : Mdsto Tfebenice
teo: oozo4s21
Ditii celek (misto): eov uedvddice
<br> vyvE5eno: 06 66 /417
Sejmuto:
<br> Ndzev 201-9 kalkuloce
Piimri materidl 0,00
chemikdlie
<br> ostatn I
<br> Piim6 mzdy
<br> Ostatni piim6 n5klady 89 524,58
Odpisy hmotn6ho majetku
Opravy hmotneho majetku
ZdravotnI a sociSlni poji5t6ni
<br> Poplatky za vypou5tdni odpadnich vod
Elektrickd energie
<br> Ndjemne za uifuan( hmotn6ho majetku
Ndklady laboratoie
Odvoz kal0
<br> Niikup ostatnfch sluZeb
Ostatni ndkup materidlu
Fekolt di5tdni kanal.sitd
<br> 12 468,00
<br> 7 932,00
<br> l_7 838,58
<br> L9 340,00
<br> 31_ 946,00
<br> Vrirobni reiie
<br> Sp16vni reiie
<br> Upln6 vlastni ndklady 89 524,58
<br> Voda odpadni fakturovanS m3 2 115,00
<br> N6klady na 1m3 fakturovan6 vody 42,33
<br> Zisk na 1m3 fakturovan6 vody 0,01
<br> Cena fakturovan6 (zji5tEnd)bez DPH 42,34
<br> Cena fakturovan6 s DPH 15% 48,58

Načteno

edesky.cz/d/3055293

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třebenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz