« Najít podobné dokumenty

Město Třebenice - Kalkulace ceny - stočné pro rok 2018 a porovnání na skutečnost - ČOV Medvědice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třebenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Kalkulace ceny - stočné pro rok 2018 a porovnání na skutečnost - ČOV Medvědice
Orgo nizace (ndzev) : Mdsto Tiebenice
to: oozoqszt
Dilii celek (mfsto): eOV tuedvddice
<br> Ndzev
20L8
<br> skuteinost
2018
<br> kalku!oce
Piimrf,matelri:d1 0,00 0,00
chemik5lie
<br> ostatni
<br> Piim6 mzdy
<br> Ostatn( piim6 n:iklady 89 524:58 89 524,58
Odpisy hmotn6ho majetku
Opravy hmotn6ho majetku
Zdravotnf a sociSlni pojiSt6ni
<br> Poplatky za vypouSt6nl odpadnich vod
Elektrickii energie
<br> Ndjemn6 za ulivAni hmotn6ho majetku
Ndklady laboratote
Odvoz kal0
<br> Ndkup ostatnlch sluZeb
Ostatni ndkup materiSlu
Fekolt distdn i kanal.sft6
<br> t2 469,00
7 932,00
<br> L7 839,59
<br> L9 340,00
<br> 3L 946,00
<br> L2 468,00
<br> 7 932,00
<br> L7 838,58
<br> 19 340,00
<br> 3L 946,00
<br> V'irobni reiie
<br> Sprfvni reiie
<br> Upln6 vlastni ndklady 89 524,59 89'524,58
<br> Voda odpadni fakturovan6,nr3 2 X15,00 2115,00
<br> NSklady na 1rn3 fakturovand vody 42,33 42,?3
<br> Zisk na 1m3 fa'kturovan6 vody 0,o,tr 0,01 <.>
<br> Cena,fa kturovand {zji3t6n6)bez DpH '42,34 42,94
<br> Cena faktur.ovand s DPH n 5% 48,59 48,58
VyvE5eno: 06.0/ /,4/
Sejmuto:

Načteno

edesky.cz/d/3055292

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třebenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz