« Najít podobné dokumenty

Město Třebenice - Kalkulace ceny - voda Sutom pro rok 2018 a porovnání na skutečnost - Vodárna Sutom

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třebenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Kalkulace ceny - voda Sutom pro rok 2018 a porovnání na skutečnost - Vodárna Sutom
Kalkulqce cenv - voda Sutom pro rok 2078 a porovndni nq skuteinost
Organizoce (ndzev): Mdsto Tiebenice
teo: oozo4s21-
Dilil celek (misto): Vodorno Sutom
<br> Vyv6seno dne: 06,06 /47
Sejmuto dne:
<br> Pol.Nazev
2018
<br> skuteinost
2018
<br> kolkulace Rozdil
t Piimri materiSl 111 502,00 111 602,00 0
<br> 1.1,<.>
<br> 1,<.> 2 <.>
<br> voo a
<br> ostatn i
<br> 1L1 602,00 I17 602,00
<br> 2 Piim6 mzdy
<br> 3 Ostatni piim6 ndklady 38 184,00 38 184,00 0
3.1
<br> 3.2
<br> 3.3
<br> 3.4
<br> 3.5
<br> 3.6
<br> 3.7
<br> 3.8
<br> 3.9
<br> 3.10
<br> Odpisy hmotn6ho majetku
<br> Opravy hmotneho majetku
<br> Zdravotni a soci6lni pojiSteni
<br> Poplatky za vypouit6nI odpadnich vod
<br> Elektrickd energie
<br> Ndjemne za uiivAni hmotn6ho majetku
<br> Ndklady laboratoie
<br> Odvoz kalfi
<br> Ndkup ostatnfch sluZeb
<br> Ostatni ndkup materidlu
<br> 5 592,00
<br> 10 559,00
<br> 1.4 207,O0
<br> 7 826,00
<br> 5 592,00
<br> t_0 559,00
<br> 14 207,00
<br> 7 826,00
<br> 4 Vrirobni reiie
<br> 5 Spr5vni reiie
<br> 6 Upln6 vlastni ndklady L49 786,00 t49 786,00 0
<br> 7 Voda fakturovan6 v m3 domdcnosti 3450 3450 n
<br> 8 N6klady na 1m3 fakturovan6 vody 43,42 43,42 0
<br> 9 Zisk na 1m3 fakturovan6 vody 0,04 0,04 0
<br> 10 Cena fakturovan5 (zjiitdnd)bez DPH 43,46 43,46 0
<br> LT Cena fakturovand sDPH L5%" 49,97 49,97 0

Načteno

edesky.cz/d/3055290

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třebenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz