« Najít podobné dokumenty

Město Třebenice - Závěrečný účet města Třebenice za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třebenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Třebenice za rok 2018
Krajský úřad Ústeckého kraje
<br> Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly
<br> Datum: 12.březen 2019 Spisová značka: GOS/KONIZMB Číslo jednací: 606/KON/2018 JlD: 25329i20191KUUK
<br> Počet listů/příloh: 9/0
<br> Stejnopis č.1
<br> ZPRÁVA o VÝSLEDKU PŘEZKQUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ města Třebenice,IC: 00264521,ZA ROK 2018
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno doručením oznámení dne 20.7.2018.Přezkoumání se uskutečnilo v obci Třebenice se sídlem Paříkovo nám.1,411 13 Třebenice ve dnech:
<br> — 17.9.2018- 18.9.2018 - 11.3.2019— 12.3.2019
<br> na základě % 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích <.>
<br> Přezkoumání vykonala kontrolni skupina:
<br> Dílčí přezkoumání ve dnech 17.9.2018 — 18.9.2018
<br> Ing.Pavel Koutecký- kontrolor pověřený řízením přezkoumání - l ng.XXXXXXX XXXXXXX — kontrolorka
<br> - Ing.XXXXXXXX XXXXXX — kontrolorka
<br> - Ing.XXXX XXXXXX - kontrolorka
<br> Konečně přezkoumání ve dnech XX.3.2019 — 12.3.2019
<br> — lng.Věra Pelikánová — kontrolorka pověřená řízením přezkoumání - Ing.XXXXXXX XXXXXXX - kontrolorka - Ing.XXXXXXXX XXXXXX — kontrolorka
<br> Zástupci územního samosprávného celku:
<br> - Ing.XXX XXXXX - starostka - XXXXXXX XXXXXXXXXX — ekonomka
<br> Předmět přezkoumání hospodaření
<br> Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle š— 17 odst.2 a 3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,a to vsouladu s 5 2 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon č.420/2004 Sb."):
<br> a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> b) finanční operace,týkající se tvorby a po...
Výkaz příloha
PŘiLor—ia
<br> územní samoeeaávne CELKY,svnzrw ovací,aeeronALNi RADY neolor—n'r eouoažnoatr Město Třebenice; IČO 00264521; Paříkovo nám.1,411 13 Třebenice Zatím neurčeno Předmět činnosti: sestavena k 31.12.2013 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestaventz 23.1.2019 v 13:25
<br> A.1.Informace podle 5 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období _ve své činnosti,nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.Učetní jednotka nemá informace o XXX,že by byl porušen princip nepřetržitého trvání <.>
<br> A.2.Informace podle 5 7 odst.4 zákona
<br> Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcl vyhlášky k zákonu o účetnictví.především č.410/2009 Sb.s účinností od 1.1.2012,- Učetntjednotka zahájila od 1.1.2012 odpisováni majetku <.>
<br> A.3.Informace podle 5 7 odst.5 zákona
<br> 1.Oceňování a vykazování
<br> Drobný dlouhodobý majetek - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis.Kč <.>
<br> Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 7 do 60 tis.Kč.Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastni činnosti - ve skutečných pořizovacích nákladech,v roce 2018 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastni činností.Cenné papíry a majetková účasti: pořizovací cenou <.>
<br> Majetek bezúplatně předaný státem v roce 2018 v cenách dle evidence převodce v souladu s ČUS 708 <.>
<br> Úroky z dlouhodobých úvěrů jsou provozním nákladem <.>
<br> 2.Změny způsobů oceňování: nenastaiy <.>
<br> 3.Odpieový plán: účetní jednotka provádí účetní odpisy.Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh CUS 708 <.>
<br> 4.Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven,protože žádné platby v roce 2018 nebyly realizovány v cizí měně <.>
<br> 5.Peněžní fondy v roce 2018 účetníjednotka nemá <.>
<br> 6.Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji,účtování na podrozvaze a účtování o rezervách je XXX v případě dosažení hranice významnosti,kterou účetní jednotka stanovila ve výši 260 tis.\kč <.>
<br> ?.Jednotlivá účetní přípa...
Výkaz zisku a ztráty
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> územní SAMOSPRÁVNÉ CELKY.SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI Město Třebenice; IČO 00264521; Paříkovo nám.1,411 13 Třebenice
<br> Právní forma: Zatím neurčeno Předmět činnosti: sestavený k 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 23.1.2019 v 13:04
<br> 2 | 3 | 4
<br> 1 | ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky účet Běžné Minulé Hlavní činnost Hospodářská Hlavni činnost Hospodářská činnost činnost A.NÁKLADY CELKEM 314970752 43414141,15 |.Náklady : činnosti 26 534 278,00 34 300 136,60 1.Spotřeba materiálu 501 1 284 408,31 1 395 517,21 2.Spotřeba energie 502 1 162 710,26 1 320 849,51 3,Spotřebajiných neskladovatelných dodávek 503 4.Prodaná zboží 504 37 144.02 39 013,58 5.Aktivace dlouhodobého majetku 508 B.Aktlvaoe oběžného majetku 507 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 &.Opravy a udržování 511 5 184 024,30 3 798 574,76 9.Cestovné 512 20 453,00 12 032,00 10.Náklady na reprezentaci 513 13 495,00 15 333,00 11.Aktivace vnitroorganizačnlch služeb 516 12.Ostatní služby 518 5 247 367,03 3 933 701,02 13.Mzdové náklady 521 6 067 139,00 5 923 256,00 14.Zákonné sociálnl poilštěnl 524 1 941 397,00 1 829 320,00 15.Jiné sociální pojištěni 525 18 760,00 17 753,00 16.Zákonné sociální náktady 527 5 580,00 4 560,00 17.Jiné socialni náklady 523 42 900,00 43 500,00 18.Daň silniční 531 19.Daň z nemovitostí 532 20.Jiné daně a poplatky 538 25 977,00 24 177,00 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 87,00 23.Jiné pokuty & penáte 542 739,00 31,00 24.Dary ajlná bezúplatné.předání 543 153 412,59 90 790,62 25.Prodaný materiál 544 26.XXXXX s škody XXX XX.Tvorba fondů XXX XX.Odpisy dlouhodobého majetku 551 3 597 800,21 3 407 321,00 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 12 116 498,00 31.Prodané pozemky 554 5 367,78 23 739,81 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556 4 098,10 -41 945,60 34.Náklady z vyřazených pohtedávek 557 35.Náklady z drobného dlouhodobé...
Výkaz rozvaha
R 0 Z V A H A územní SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY oeol,REGIONÁLNÍ RADY REGIONU souonžnosn Město Třebenice; IČO 00264521; Pařtkovo nám.1,411 13 Třebenice Právní forma: Zatím neurčeno Předmět činnosti: sestavená k 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná miste) Okamžik sestavenl: 23.1.2019 v 13:05
<br> 1 | 2 | 3 | 4 ÚČETNÍ oeooel Název položky SU BÉŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO.A K T I VA 0 E |.K E Nl 170 619 043,23 34 053 993,68 143 565 049,55 140 041 969,64.A.Stálá aktiva 169 200 736,64 34 806 106,18 134 402 630,46 133195 690,14 ' I.Dlouhodobý nehmotný majetek.1 036 972,00 275 232,00 761 740,00 422 100,00 : 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 ; 2.Software 013 39 040,00 39 040,00 € 3.Ocenltelná práve 014 i 4.Povolenky na emise & preferenční limity 015 ' 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 010 275 232,00 275 232,00 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 'i'.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 672 100,00 672 100,00 422 100,00,&.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 \ 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji _ 035 1 II.Dlouhodobý hmotný majetek 155 837 764,54 34 510 874,18 121 226 090,46 120 267 520,14 J 1.Pozemky 031 9 432 441,75 9 432 441,75 9 414 703,27 11 2.Kulturní předměty 032 219 976,00 219 976,00 219 976,00 ? s.Stavby 021 123 050 035,10 22199 949,00 101 750 886,10 102 eee 070,20 4.Samostatné hmotmovité věci a soubory hmotmovitých věct 022 15 777 545,33 7 597 543,00 3 100 002,30 0 705 060,67 Ž,5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 B.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 4 313 332,13 4 313 332,13 ?.Ostatni dlouhodobý hmotný majetek 029 B.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 1 537 511,72 1 537 511,72 1 133 340,00 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 70 072,00 70 072,00 70 072,00 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 030 III.Dlouhodobý finanční majetek 11 742 000,00 0,00 11 742 000,00 11 742 000,00 1.Majetková účasti v osobách s rozhodujlolm vlivem 061 2.Majetková účasti v osobách s podstatný...
Výkaz FIN 2-12M pro hodnocení plnění rozpočtu
Ministerstvo financí
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> Fin 2-12Ní
<br> _ _ VÝKAZ PRO Hoonocenš PLNĚNÍ Roznočru _ _ uzemnicn SAMOSPRAVNYCH CELKÚ,ooenovomvcn SVAZKU-OBCI A REGIONÁLNICH RAD
<br> sestavený k 31.12.2010 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> Rok
<br> Měsíc
<br> IČO
<br> 2018
<br> 12
<br> - 00264521
<br> : Město Třebenice Pařlkovo nám.1,411 13 Třebenice
<br> l.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka Text / rozpočet % po změnách % počátku roku a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená pláicí 5 800 000,00 115,05 6 600 000,00 101,81 6 719 385,05 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 100 000,00 02,73 160 000,00 98,25 157 195,25 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 500 000,00 124,26 510 000,00 101,85 621 304,19 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 5 700 000,00 100,11 s 700 000,00 100,11 5 70011707 0000 1122 Daň 2 příjmů právnických osob za obce 455 000,00 99,03 455 000,00 00,93 454 070,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 11 522 950,00 121,80 13 754 960,00 102,03 14 034 535,79 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 0,00 0,00 2 000,00 239,31 4 780,20 0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 1 100 000,00 97,23 1 005 000,00 95,58 _1 069 530,60 0000 1341 Poplatek ze psů ' 45 000,00 101,73 47 000,00 97,40 45 779,00 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000,00 175,70 2 453,00 71,34 1 757,00 0000 1344 Poplatek ze vstupného 500,00 100,00 500,00 100,00 500,00 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 25 000,00 40,44 12 000,00 96,75 11 610,00 0000 1301 Správní poplatky 60 000,00 96,02 60 000,00 96,02 57 510,00 0000 1301 Daň z hazardních her 130 000,00 170,53 234 000,00 99,24 232 223,49 0000 1302 Zrušený odvod z íolerii e pod.her kr.výher.hrec,příslrojů 25 000,00 1,29 0,00 0,00 322,98 0000 1383 Zruše'ný odvod z výhemloh hracích přístrojů 45 000,00,0,00 0,00 0,00 0,00 0000 1511 Daň Z nemovitých Věcí 2 200 000,00 105,29...
Závěrečný účet města Třebenice za rok 2018
Město Třebenice,Paříkovo náměstí 1,411 13 Třebenice
<br> v
<br> MĚSTO TREBENICE Závěrečný účet.za rok 2018
<br> Květen 2019
<br> Udaje o organizaci
<br> identifikační číslo 00264521
<br> název Město Třebenice
<br> ulice,č.p.Paříkovo náměstí č.p.1 obec Třebenice
<br> PSČ,pošta 411 13 Třebenice
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 416 594 311
<br> e—mail podatelnaábmesto-trebenice.cz WWW stránky www.mesto.trebenice.cz
<br> Obsah závěrečného účtu:
<br> 1.Plnění rozpočtu 1.1.Plnění příjmů a výdajů 1.2.Evidence rozpočtových změn 1.3.Plnění závazných ukazatelů 1.4.Stavy finančních prostředků na účtech města
<br> 2.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
<br> a dary
<br> 2.1.Přijaté dotace ze státního rozpočtu
<br> 2.2.Přijaté dotace od kraje
<br> 2.3.Přijaté sponzorské dary
<br> 2.4.Dary poskytnuté městem
<br> 2.5.Členské příspěvky
<br> 2.6.Dotace z rozpočtu města Třebenice,vypořádání za rok 2018 — spolky
<br> 3.Majetek města
<br> 4.Finanční hospodaření ZS a MS Třebenice,příspěvková organizace
<br> 5.Kontroly hospodaření 5.1.Kontroly FV a KV 5.2.Zpráva o výsledku přezkoumání města Třebenice za rok 2018 5.3.Ostatní kontroly
<br> Přílohy,které jsou nedílnou součástí závěrečného účtu za rok 2018
<br> Příloha č.1: Výkaz FIN 2-12M pro hodnocení plnění rozpočtu
<br> Příloha č.2: Výkaz rozvaha
<br> Příloha č.3: Výkaz zisku a ztrát
<br> Příloha č.4: Výkaz příloha
<br> Příloha č.5 : Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Třebenice za rok 2018
<br> Přílohy jsou k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách města Třebenice a listinné podobě na Městském úřadě v Třebenicích v kanceláři účetní <.>
<br> 2
<br> Město Třebenice,jakožto územní samosprávný celek zpracovává dle zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů podle % 17 údaje o ročním hospodaření do závěrečného účtu.Město Třebenice se zabývá výkonem státní správy a samosprávy.Město účtuje v systému podvojného účetnic...

Načteno

edesky.cz/d/3055287

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Prodej   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Volby   Prodej   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třebenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz