« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Veřejná vyhláška – společné povolení – rekonstrukce přejezdu v km 7,390 (P7181) tr. Brno-hl. n. – Přerov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-06-05 - VV DUCR-26432_19_Nv
1 / 22
<br>
<br> *CRDUX00EDGFT*
CRDUX00EDGFT
<br>
<br>
DRÁŽNÍ ÚŘAD,NERUDOVA 1,779 00 OLOMOUC
sekce stavební,územní odbor Olomouc
<br> Sp.zn.: MO-SDO0278/18-19/Nv V Olomouci dne 27.května 2019
Č.j.: DUCR-26432/19/Nv Telefon: +420 972 741 315 (linka221)
Oprávněná úřední osoba: XXXXXX XXX XXX.E-mail: nevrla@ducr.cz
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br> S P O L E Č N É P O V O L E N Í
<br> Drážní úřad,jako drážní správní úřad podle § 54 odst.1 zákona č.266/1994 Sb <.>,o dráhách <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“),a jako speciální stavební úřad pro stavby drah
podle § 7 odst.1 zákona a podle § 15 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování
a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“) a v souladu s § 94j
odst.1 a 2 stavebního zákona
<br> v y d á v á
<br> na základě výsledku provedeného společného územního a stavebního řízení podle § 94p a v souladu
s § 115 odst.2 stavebního zákona
<br> s p o l e č n é p o v o l e n í
<br> pro stavbu dráhy:
<br>
“R e k o n s t r u k c e p ř e j e z d u v k m 7,3 9 0 ( P 7 1 8 1 ) t r.B r n o
<br> h l.n.- P ř e r o v “
<br> Stavebník:
Správa železniční dopravní cesty,státní organizace,Dlážděná 1003/7,11000 Praha 1 <,>
IČ:70994234
<br> Zástupce stavebníka:
Signal Projekt s.r.o <.>,Vídeňská /55,63900 Brno-střed,IČ:25525441
<br> Stavba je členěna na:
Stavba hlavní:
Technologická část:
PS 01-28-01 Rekonstrukce PZS v km 7,390
PS 01-28-02 Přeložka zabezpečovacích kabelů
Stavební část:
SO 01-16-01 Železniční spodek
SO 01-17-01 Železniční svršek
SO 01-17-02 Železniční přejezd v km 7,390
SO 01-19-01 Propustek v km 7,448
SO 01-19-02 Úprava příkopové zídky vlevo trati
SO 01-01-01 Přeložka stožáru trakčního vedení č.18
SO 01-21-01 Přeložka sdělovacích kabelů CETIN
SO 01-21-02 Přeložka sdělovacích kabelů UPC
SO 01-06-01 Úprava el.přípojky pro PZS v km 7,390
<br>
<br>
<br> 2 / 22
<br> SO 01-06-02 Přeložka drážních kabelů NN
<br> Stavby vedlejší:
SO 01-17-02.1 Místní komunikace u přejezdu v km 7,39...

Načteno

edesky.cz/d/3052238

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Veřejná vyhláška   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz