« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - Zaslání veřejné vyhlášky a opatření obecné povahy pro stanovení odchylného postupu pro usmrcování...

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ODOIMZ-kormo_JC_kraj__OOP_priloha_2-20190603.pdf
Příloha č.2 opatření obecné povahy MŽP č.j.ENV/2019/58919 - MZP/2019/630/1219
Vzor záznamů o odlovu a usmrcení kormorána velkého
<br> - pro každého uloveného jedince vyplňte samostatný řádek
<br> Č.Datum odlovu Čas odlovu Místo odlovu
(název obce či k.ú.a název lokality <,>
<br> rybníka…)
<br> Název honitby Uživatel honitby Číslo kroužku
(byl-li pták
<br> takto označen)
ODOIMZ-kormo_Jck_OOP-20190603.pdf
Odbor druhové ochrany
a implementace mezinárodních závazků
Vršovická 65
100 10 Praha 10
<br> Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10
<br> (+420) 26712-1111
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4
www.mzp.cz
<br> 1/24
<br> č.j.ENV/2019/58919 - MZP/2019/630/1219
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo životního prostředí jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 5b odst <.>
4 zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“),v souladu s ustanovením § 5b odst.1 - 4 zákona a § 171 a násl.zákona č <.>
500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) <,>
<br> stanovuje
<br> odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis)
při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících
živočichů na území Jihočeského kraje
<br> Předmět úpravy
<br> Článek 1
<br> Ministerstvo životního prostředí tímto opatřením vydaným pod č.j.ENV/2019/58919 -
MZP/2019/630/1219 a oznámeným veřejnou vyhláškou dne 3.6.2019 (dále jen „opatření
obecné povahy“) povoluje podle ustanovení § 5b odst.1 zákona
<br> a) osobám oprávněným k rybníkářství podle zvláštního zákona;1
<br> b) osobám vykonávajícím rybářské právo podle zvláštního zákona2
<br> při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících
živočichů odchylný postup od zákazu úmyslně usmrcovat (prostřednictvím osob
oprávněných podle zákona o myslivosti3)) jedince kormorána velkého stanoveného v
§ 5a odst.1 písm.a) zákona a zákazu držet usmrcené jedince stanoveného v § 5a
odst.1 písm.e) zákona,a to za podmínek uvedených dále v tomto opatření obecné
povahy <.>
<br> 1 § 3 zákona č.99/2004 Sb <.>,o rybářství,ve znění pozdějších předpisů <.>
2 § 6 zákona č.99/2004 Sb <.>,o rybářství,ve znění pozdějších předpisů <.>
3 § 39 zákona č.449/2001 Sb <.>,o myslivosti,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
<br>
<br> Odbor druhové ochrany
a implementace mezinárodní...
ODOIMZ-kormo_Jck_OOP_verejna_vyhl-20190603.pdf
Odbor druhové ochrany
a implementace mezinárodních závazků
Vršovická 65
100 10 Praha 10
<br> Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10
<br> (+420) 26712-1111
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4
www.mzp.cz
<br> 1/2
<br> Praha dne 3.června 2019
Sp.zn.: ZN/MZP/2019/630/267
č.j.: MZP/2019/630/1219
Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXX
Tel.: XXX XXX XXX
E-mail: David.Fuka@mzp.cz
<br> Adresát: všechny obce Jihočeského kraje
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Ministerstvo životního prostředí,odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních
závazků (dále jen „MŽP“),jako příslušný orgán státní správy ochrany přírody podle § 5b
odst.4 zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“),v souladu s § 25 a § 172 odst.3 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),tímto zveřejňuje
<br> opatření obecné povahy,kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování
kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod
na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na
území Jihočeského kraje <.>
<br> V návaznosti na termín ukončení platnosti předchozího opatření obecné povahy (č.j <.>
92762/ENV/13-4133/630/13 ze dne 23.12.2013,platnost do 31.3.2019) přistoupilo MŽP
k přípravě opatření obecné povahy,kterým se v souladu s § 5b odst.4 zákona stanoví
odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého na území Jihočeského kraje.Důvodem
pro povolení odchylného postupu je v souladu s § 5b odst.1 zákona prevence závažných
škod na rybářství a účel ochrany (jiných) volně žijících živočichů <.>
<br> Návrh tohoto opatření obecné povahy byl v souladu s § 172 odst.1 správního řádu,ve
znění pozdějších předpisů zveřejněn vyvěšením na úředních deskách MŽP a obcí
v dotčeném území dne 26.2.2019 a po vypořádání obdržených připomínek a námitek nyní
MŽP zveřejňuje jeho výsledné znění.Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým
dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky a podl...

Načteno

edesky.cz/d/3050967

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   EIA   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz